HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstraňovanie zaseknutého papiera v oblasti natavovacej jednotky

background image

Odstraňovanie zaseknutého papiera v oblasti natavovacej jednotky

Pomocou nasledujúceho postupu skontrolujte všetky možné miesta v oblasti natavovacej jednotky, či sa

v nich nezasekol papier. Pri výskyte zaseknutia sa na ovládacom paneli zobrazí animácia, pomocou ktorej

zaseknutie odstránite.

Tento postup vykonajte len v nasledujúcich situáciách:

Papier sa zasekol vo vnútri natavovacej jednotky a nie je možné ho odstrániť z oblasti horného krytu

alebo z oblasti zadného výstupu.

Počas pokusu odstrániť zaseknutie papiera v natavovacej jednotke sa papier roztrhne.

SKWW

Odstraňovanie zaseknutého papiera 107

background image

1.

Vypnite zariadenie.

2.

Odpojte napájací kábel.

3.

Ak je nainštalovaná voliteľná duplexná jednotka, nadvihnite ju

a vytiahnite ju priamo von. Položte ju nabok.

108 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW

background image

4.

Otvorte zadnú výstupnú priehradku.

5.

Vyberte zadnú výstupnú priehradku. Umiestnite prst vedľa

ľavého pántu a tlačte pevne doprava, kým sa závesný čap

neuvoľní z otvoru vo vnútri zariadenia. Otočte výstupnou

priehradkou smerom nahor a vytiahnite ju.

VAROVANIE!

Natavovacia jednotka je veľmi horúca. Skôr,

než budete pokračovať, nechajte natavovaciu jednotku

vychladnúť, aby ste predišli popáleninám.

6.

Zatlačením na dve modré páčky na bokoch natavovacej

jednotky ju uvoľnite a potom natavovaciu jednotku

vytiahnutím priamo von zo zariadenia vyberte.

SKWW

Odstraňovanie zaseknutého papiera 109

background image

7.

Odstráňte zaseknutý papier. V prípade potreby nadvihnite

čiernu plastovú vodiacu lištu nachádzajúcu sa na vrchu

natavovacej jednotky, aby ste získali prístup k zaseknutému

hárku.

UPOZORNENIE:

Na vybratie papiera z oblasti natavovacej

jednotky nepoužívajte ostrý alebo kovový predmet. Mohli by

ste ním poškodiť natavovaciu jednotku.

8.

Zatláčajte natavovaciu jednotku vo vodorovnej polohe do

zariadenia, kým nezapadne na miesto.

9.

Vložte naspäť zadnú výstupnú priehradku. Vložte pravý

závesný čap do otvoru vo vnútri zariadenia. Zatlačte na ľavý

pánt smerom dovnútra a zasuňte ho do otvoru vo vnútri

zariadenia. Zatvorte zadnú výstupnú priehradku.

110 Kapitola 6 Riešenie problémov

SKWW

background image

10.

Pripojte napájací kábel k zariadeniu.

11.

Vložte naspäť voliteľnú duplexnú jednotku, ak bola vybratá.

12.

Zapnite zariadenie.

SKWW

Odstraňovanie zaseknutého papiera 111