HP LaserJet Enterprise M605 series - Register

background image

Register

A

adresa IPv4 78

adresa IPv6 79

AirPrint 64

Aplikácia HP Utility pre Mac

Bonjour 75

B

bezdrôtový tlačový server

číslo dielu 40

bezpečnostné nastavenia

vstavaný webový server HP 71

Bonjour

identifikácia 68

brána, nastavenie predvolenej 78

Č

čísla dielov

kazety so spinkami 42

náhradné diely 42

príslušenstvo 40

spotrebný materiál 42

tonerové kazety 42

číslo produktu

umiestnenie 3

čistenie

dráha papiera 122

D

duplexná jednotka

číslo dielu 40

odstraňovanie zaseknutí 112

umiestnenie 3

duplexná tlač

Mac 56

manuálna (Mac) 56

manuálna (Windows) 53

duplexná tlač (obojstranná)

nastavenia (Windows) 53

Windows 53

E

elektrické technické údaje 21

energia

spotreba 21

Ethernet (RJ-45)

umiestnenie 4

Explorer, podporované verzie

vstavaný webový server HP 68

F

firmvér

aktualizácia, Mac 76

formátovač

umiestnenie 3

H

HIP (konzola na pripojenie hardvéru)

umiestnenie 3

hlavný vypínač

umiestnenie 2

hmotnosť, zariadenie 13

HP Customer Care 90

HP ePrint 62

HP Utility 75

HP Utility, OS X 75

HP Utility pre systém Mac

funkcie 75

HP Web Jetadmin 86

I

informačné strany

vstavaný webový server HP 69

Internet Explorer, podporované

verzie

vstavaný webový server HP 68

IPsec 81

IP Security 81

J

Jetadmin, HP Web 86

K

kazeta

číslo objednávky 49

výmena 44

kazeta so spinkami

číslo objednávky 49

výmena 49

kazety

objednávkové čísla 44

kazety so spinkami

čísla dielov 42

klávesnica

umiestnenie 2

konzola na pripojenie hardvéru (HIP)

umiestnenie 3

L

LAN port

umiestnenie 4

lokálna sieť (LAN)

umiestnenie 4

M

manuálna duplexná tlač

Mac 56

Windows 53

maska podsiete 78

mobilná tlač

zariadenia so systémom

Android 64

mobilná tlač, podporovaný softvér

12

SKWW

Register 129

background image

moduly DIMM

čísla súčiastok 40

N

načítanie súboru, Mac 75

náhradné diely

čísla dielov 42

nastavenia

obnova výrobných 92

nastavenia obojstrannej sieťovej

tlače, zmena 79

nastavenia ovládača v systéme Mac

ukladanie úloh 59

nastavenia rýchlosti sieťového

pripojenia, zmena 79

nastavenia siete

vstavaný webový server HP 72

nastavenia tlače

vstavaný webový server HP 70

nástroje na riešenie problémov

vstavaný webový server HP 71

natavovacia jednotka

odstraňovanie zaseknutí 107

Netscape Navigator, podporované

verzie

vstavaný webový server HP 68

O

obálky

orientácia 28

vkladanie do zásobníka 1 26

obálky, vkladanie 37

objednávanie

spotrebný materiál a

príslušenstvo 40

oblasť tonerovej kazety

odstraňovanie zaseknutí 103

obnovenie výrobných nastavení 92

obojstranná tlač

Mac 56

nastavenia (Windows) 53

Windows 53

on-line podpora 90

operačné systémy, podporované 10

OS X

HP Utility 75

otvor na bezpečnostný zámok

umiestnenie 4

ovládací panel

Pomocník 91

umiestnenie 2

umiestnenie funkcií 4, 5

ovládače, podporované 10

ovládače tlače, podporované 10

P

pamäť

vstavaná 8

pamäťový čip (toner)

umiestnenie 44

papier

orientácia papiera v zásobníku 2

a zásobníku na 500 hárkov 31

orientácia papiera v zásobníku na

vlastné médiá 36

orientácia v zásobníku 1 28

vkladanie do zásobníka 1 26

vkladanie papiera do zásobníka 2

a zásobníkov na 500 hárkov

29

výber 123

zaseknutia 98

papier, objednávanie 40

pevné disky

šifrované 82

pevný disk

číslo dielu 40

podávač obálok

číslo dielu 40

odstraňovanie zaseknutí 114

podávač obálok, vkladanie 37

podpora

on-line 90

podpora zákazníkov

on-line 90

Pomocník, ovládací panel 91

Pomocník online, ovládací panel 91

port faxu

umiestnenie 4

port USB

zapnutie 65

porty

umiestnenie 4

porty rozhrania

umiestnenie 4

porty USB, voliteľné

číslo dielu 40

požiadavky na prehliadač

vstavaný webový server HP 68

požiadavky na webový prehliadač

vstavaný webový server HP 68

predvolená brána, nastavenie 78

priehľadné fólie

tlač (Windows) 54

prihlásenie

ovládací panel 82

pripojenie napájania

umiestnenie 3

príslušenstvo

čísla dielov 40

objednávanie 40

príslušenstvo NFC

číslo dielu 40

problémy s preberaním papiera

riešenie 96

R

režim spánku 84

riešenie problémov

káblová sieť 126

problémy s podávaním papiera

96

sieťové problémy 126

zaseknutia 98

RJ-45 port

umiestnenie 4

rozmery, zariadenie 13

rýchlosť, optimalizácia 84

S

sériové číslo

umiestnenie 3

schránkové príslušenstvo

odstraňovanie zaseknutí 115

sieť

nastavenia, zmena 77

nastavenia, zobrazenie 77

názov produktu, zmena 77

siete

adresa IPv4 78

adresa IPv6 79

HP Web Jetadmin 86

maska podsiete 78

podporované 8

predvolená brána 78

softvér

HP Utility 75

Softvér služby HP ePrint 63

130 Register

SKWW

background image

spinky v zošívacom príslušenstve

odstraňovanie zaseknutí 117

spotreba energie

1 watt alebo menej 84

spotrebné materiály

objednávanie 40

spotrebný materiál

čísla dielov 42

nastavenia nízkeho prahu 94

používanie pri nízkom stave 94

stav, zobrazovanie pomocou

HP Utility pre systém Mac 75

výmena kazety so spinkami 49

výmena kazety s tonerom 44

správa siete 77

stav

HP Utility, Mac 75

stav spotrebného materiálu 122

stav tonerových kaziet 122

stav zariadenia 4, 5

stohovacie príslušenstvo

odstraňovanie zaseknutí 117

stojan

číslo dielu 40

strán na hárok

výber (Mac) 57

výber (Windows) 54

strán za minútu 8

súpravy na údržbu

čísla dielov 42

systémové požiadavky

vstavaný webový server HP 68

Š

špeciálny papier

tlač (Windows) 54

štítky

tlač (Windows) 54

T

TCP/IP

manuálna konfigurácia

parametrov IPv4 78

manuálne nastavenie parametrov

IPv6 79

technická podpora

on-line 90

technické údaje

elektrické a zvukové 21

tlač

uložené úlohy 60

z úložného príslušenstva USB

65

tlačidlo Domov

umiestnenie 4, 5

tlačidlo Obnoviť

umiestnenie 5

tlačidlo odhlásenia

umiestnenie 5

tlačidlo Pomocník

umiestnenie 4, 5

tlačidlo prihlásenia

umiestnenie 5

tlačidlo režimu spánku

umiestnenie 5

tlačidlo Sieť

umiestnenie 5

tlačidlo výberu jazyka

umiestnenie 5

tlačidlo Zastaviť

umiestnenie 4, 5

tlač na obidve strany

Mac 56

manuálna v systéme Windows

53

nastavenia (Windows) 53

Windows 53

tlačová kazeta

nastavenia nízkeho prahu 94

používanie pri nízkom stave 94

tlačové médiá

vkladanie do zásobníka 1 26

tlač pomocou portu USB s

jednoduchým prístupom 65

Tlač prostredníctvom funkcie NFC

62

Tlač prostredníctvom funkcie NFC

(Near Field Communication) 62

Tlač prostredníctvom funkcie Wi-Fi

Direct 62

tonerová kazeta

čísla dielov 42

komponenty 44

výmena 44

tonerové kazety

objednávkové čísla 44

typ papiera

výber (Windows) 54

typy papiera

výber (Mac) 57

typy písma

načítanie, Mac 75

U

ukladanie,úloha

nastavenia v systéme Mac 59

úlohy,uložené

nastavenia v systéme Mac 59

tlač 60

vymazanie 60

vytváranie (Windows) 58

uložené úlohy

tlač 60

vymazanie 60

vytváranie (Mac) 59

vytváranie (Windows) 58

uloženie úloh

v systéme Windows 58

úložné príslušenstvo USB

tlač z 65

USB port

umiestnenie 4

uzamknutie

formátovač 83

V

viacero strán na hárok

tlač (Mac) 57

viacero stránok na hárok

tlač (Windows) 54

viacpriehradková schránka

číslo dielu 40

vkladanie

papier v zásobníku 1 26

papier v zásobníku 2

a zásobníkoch na 500 hárkov

29

vstavaný webový server

otvorenie 77

zmena nastavení siete 77

zmena názvu produktu 77

vstavaný webový server (EWS)

prideľovanie hesiel 81

Vstavaný webový server (EWS)

funkcie 68

sieťové pripojenie 68

vstavaný webový server HP

bezpečnostné nastavenia 71

SKWW

Register 131

background image

informačné strany 69

nastavenia siete 72

nastavenia tlače 70

nástroje na riešenie problémov

71

otvorenie 77

všeobecná konfigurácia 70

webové služby HP 72

zmena nastavení siete 77

zmena názvu produktu 77

zoznam ďalších prepojení 74

Vstavaný webový server HP (EWS)

funkcie 68

sieťové pripojenie 68

všeobecná konfigurácia

vstavaný webový server HP 70

vymazanie

uložené úlohy 60

výmena

kazeta so spinkami 49

tonerová kazeta 44

vypínač

umiestnenie 2

vysokokapacitný vstupný zásobník

odstraňovanie zaseknutí 101

vysokokapacitný vstupný zásobník

na 1 500 hárkov

číslo dielu 40

vysokokapacitný zásobník,

vkladanie 32

vysokorýchlostný tlačový port USB

2.0

umiestnenie 4

výstupné zásobníky

umiestnenie 2

výstupný zásobník

odstraňovanie zaseknutí 112

využívanie energie, optimalizácia

84

W

webové služby HP

zapnutie 72

webové stránky

HP Web Jetadmin, prevzatie 86

Webové stránky

podpora zákazníkov 90

Z

zabezpečenie

šifrovaný pevný disk 82

zadná výstupná priehradka

odstraňovanie zaseknutí 106

zariadenia so systémom Android

tlač z 64

zaseknuté médiá

miesta 97

zaseknutia 101

automatická navigácia 98

bežné príčiny 98

duplexná jednotka 112

natavovacia jednotka 107

oblasť tonerovej kazety 103

podávač obálok 114

schránkové príslušenstvo 115

stohovacie príslušenstvo 117

vysokokapacitný vstupný

zásobník 101

výstupný zásobník 112

zadná výstupná priehradka 106

zásobník 2 99

zásobník na 1 500 hárkov 101

zásobníky na 500 hárkov 99

zošívacie príslušenstvo 117

zaseknutia papiera

miesta 97

zaseknutý papier

zásobník 1 99

zásobník 1

orientácia papiera 28

Zásobník 1

odstránenie zaseknutého

papiera 99

Zásobník 2

odstránenie zaseknutého

papiera 99

zásobník 2 a zásobník na 500 hárkov

orientácia papiera 31

Zásobník 2 a zásobníky na 500

hárkov

vkladanie 29

zásobník na 1 500 hárkov

odstraňovanie zaseknutí 101

zásobník na 500 hárkov

odstraňovanie zaseknutí 99

zásobník na vlastné médiá

číslo dielu 40

orientácia papiera 36

zásobník na vlastné médiá,

vkladanie 34

zásobníky

kapacita 8

umiestnenie 2

vstavané 8

zásobníky, výstupné

umiestnenie 2

zásobníky na 500 hárkov papiera

čísla dielov 40

zásobníky na papier

čísla dielov 40

zošívacie príslušenstvo

odstraňovanie zaseknutí 117

zošívačka

číslo dielu 40

zošívačka/stohovač

číslo dielu 40

zoznam ďalších prepojení

vstavaný webový server HP 74

zvukové technické údaje 21

132 Register

SKWW

background image
background image

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*E6B67-90930*

*E6B67-90930*

E6B67-90930