HP LaserJet Enterprise M605 series - Pohľad na ovládací panel (dotykový ovládací panel, len modely x)

background image

Pohľad na ovládací panel (dotykový ovládací panel, len modely x)

POZNÁMKA:

Lepší zorný uhol dosiahnete naklonením ovládacieho panela.

Úvodná obrazovka poskytuje prístup k funkciám produktu a naznačuje aktuálny stav produktu.

Dotykom tlačidla Domov sa kedykoľvek vrátite na domovskú obrazovku. Dotknite sa tlačidla Domov na

spodnom okraji ovládacieho panela zariadenia alebo tlačidla Domov v ľavom hornom rohu väčšiny

obrazoviek.

POZNÁMKA:

Funkcie, ktoré sa zobrazujú na úvodnej obrazovke, sa môžu odlišovať v závislosti od

konfigurácie produktu.

SKWW

Zobrazenia produktu

5

background image

2

3

4

5 6

7

8

9

1

10

11

1

Stav produktu

Stavový riadok poskytuje informácie o celkovom stave zariadenia.

2

Logo spoločnosti HP

alebo tlačidlo Domov

Na inej ako domovskej obrazovke sa logo spoločnosti HP zmení na tlačidlo Domov

. Dotykom

tlačidla Domov

sa vrátite na domovskú obrazovku.

3

Tlačidlo Zastaviť

Dotykom tlačidla Zastaviť pozastavíte aktuálnu úlohu. Otvorí sa obrazovka

Job Status

(Stav úlohy),

na ktorej sa nachádza možnosť zrušiť úlohu alebo v nej pokračovať.

4

Tlačidlo

Sign In

(Prihlásiť

sa) a

Sign Out

(Odhlásiť

sa)

Ak chcete prejsť k zabezpečeným funkciám, dotknite sa tlačidla

Sign In

(Prihlásiť sa).

Stlačením tlačidla

Sign Out

(Odhlásiť sa) sa odhlásite zo zariadenia. Zariadenie obnoví všetky

možnosti na predvolené nastavenia.

5

Tlačidlo Výber jazyka

Dotykom tlačidla Výber jazyka vyberiete jazyk na zobrazenie na ovládacom paneli.

6

Tlačidlo Spánok

Dotykom tlačidla Spánok prepnete zariadenie do režimu spánku.

7

Tlačidlo Sieť

Dotykom tlačidla Sieť vyhľadáte informácie o sieťovom pripojení.

8

Tlačidlo Pomocník

Dotknite sa tlačidla Pomocníka, ak chcete otvoriť vstavaný systém pomocníka.

9

Posúvač

Pomocou posuvnej lišty si môžete prezrieť úplný zoznam dostupných funkcií.

6

Kapitola 1 Prehľad produktu

SKWW

background image

10

Funkcie

V závislosti od konfigurácie produktu môžu funkcie, ktoré sa zobrazia v tejto oblasti, obsahovať

akékoľvek z nasledujúcich položiek:

Save to Device Memory (Uložiť do pamäte zariadenia)

Retrieve from USB (Načítať z jednotky USB)

Retrieve from Device Memory (Načítať z pamäte zariadenia)

Job Status (Stav úlohy)

Spotrebný materiál

Zásobníky

Administration (Správa)

Údržba zariadenia

11

Tlačidlo Domov

Dotykom tlačidla Domov

sa v ktoromkoľvek okamihu vrátite na domovskú obrazovku.

SKWW

Zobrazenia produktu

7