HP LaserJet Enterprise M605 series - Pohľad na ovládací panel (4-riadkový ovládací panel, len modely n a dn)

background image

Pohľad na ovládací panel (4-riadkový ovládací panel, len modely n a dn)

Ovládací panel sa používa na získanie informácií o stave zariadenia a úlohy a na konfiguráciu zariadenia.

1

2

7

8

9

10

11

3

4

5

6

1

Displej ovládacieho

panela

Zobrazenie informácií o stave, ponúk, pomocných informácií a chybových hlásení.

4

Kapitola 1 Prehľad produktu

SKWW

background image

2

Číselná klávesnica

Zadávanie numerických hodnôt.

3

Tlačidlo vymazania

Slúži na obnovenie predvolených hodnôt a ukončenie obrazovky pomocníka.

4

Tlačidlo priečinka

Poskytuje rýchly prístup do ponuky

Retrieve Job

(Načítať úlohu).

5

Tlačidlo Domov

Otvára a zatvára ponuky.

6

Tlačidlo Späť

Umožňuje posun na predchádzajúcu úroveň v strome ponúk alebo o jednu pozíciu dozadu v číselnej

položke.

7

Šípka nadol

Umožňuje navigáciu na nasledujúcu položku v zozname alebo znižuje hodnotu číselných položiek.

8

Tlačidlo Zastaviť

Zrušenie aktuálnej tlačovej úlohy a vysunutie všetkých strán z tlačiarne.

9

Tlačidlo

OK

Ukladá vybratú hodnotu položky.

Slúži na vykonanie akcie spojenej s položkou, ktorá je zvýraznená na displeji ovládacieho

panela.

Odstraňuje chybový stav, pokiaľ je odstrániteľný.

10

Tlačidlo Pomocník

Poskytuje informácie o hlásení zobrazenom na displeji ovládacieho panela.

11

Šípka nahor

Umožňuje navigáciu na predchádzajúcu položku v zozname alebo zvyšuje hodnotu číselných

položiek.