Pomocník služby HP LaserJet Enterprise M605 series

background image

Používateľská príručka

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Používateľská príručka

background image

Autorské práva a licencia

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad bez

predchádzajúceho písomného súhlasu sú

zakázané s výnimkou podmienok, ktoré

povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa

môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi a

službami sú uvedené výlučne záruky týkajúce

sa produktov a služieb spoločnosti HP. Žiadne

informácie v tomto dokumente by sa nemali

chápať ako dodatočná záruka. Spoločnosť HP

nebude zodpovedná za technické ani textové

chyby, ani vynechané časti v tomto

dokumente.

Číslo publikácie: E6B67-90930

Edition 1, 4/2015

Poznámky o ochranných známkach

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

a

PostScript

®

sú ochranné známky spoločnosti

Adobe Systems Incorporated.

Apple a logo Apple sú ochranné známky

spoločnosti Apple Computer, Inc., registrované

v USA a ďalších krajinách. iPod je ochranná

známka spoločnosti Apple Computer, Inc.

Známka iPod je určená na kopírovanie len

s príslušným zákonným oprávnením alebo

oprávnením vlastníka práv. Nekradnite hudbu.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® a

Windows Vista® sú registrované ochranné

známky spoločnosti Microsoft Corporation v

USA.

UNIX

®

je registrovaná obchodná známka

skupiny The Open Group.

background image

Obsah

1 Prehľad produktu .......................................................................................................................................... 1

Zobrazenia produktu ............................................................................................................................................. 1

Pohľad na zariadenie spredu ............................................................................................................... 2
Pohľad na zariadenie zozadu .............................................................................................................. 3
Porty rozhrania .................................................................................................................................... 4
Pohľad na ovládací panel (4-riadkový ovládací panel, len modely n a dn) ........................................ 4
Pohľad na ovládací panel (dotykový ovládací panel, len modely x) .................................................. 5

Špecifikácie zariadenia .......................................................................................................................................... 8

Technické špecifikácie ......................................................................................................................... 8
Podporované operačné systémy ...................................................................................................... 10
Riešenia mobilnej tlače ..................................................................................................................... 12
Rozmery zariadenia .......................................................................................................................... 13

Rozmery pre zariadenia pri predaji ................................................................................ 13
Rozmery pre vstupné a výstupné príslušenstvo ............................................................ 15
Rozmery pre vzorové kombinácie zariadení a voliteľného príslušenstva ..................... 18

Kombinácia č. 1 ............................................................................................. 19
Kombinácia č. 2 ............................................................................................. 19
Kombinácia č. 3 ............................................................................................. 20

Spotreba energie, elektrické technické údaje a zvukové emisie ..................................................... 21
Rozsah prevádzkového prostredia ................................................................................................... 22

Nastavenie hardvéru zariadenia a inštalácia softvéru ....................................................................................... 23

2 Zásobníky papiera ....................................................................................................................................... 25

Plnenie zásobníka 1 ............................................................................................................................................. 26

Úvod ................................................................................................................................................... 26
Orientácia papiera v zásobníku 1 ...................................................................................................... 28

Vkladanie papiera do zásobníka 2 a zásobníkov na 500 hárkov ........................................................................ 29

Úvod ................................................................................................................................................... 29
Orientácia papiera v zásobníku 2 a zásobníku na 500 hárkov ......................................................... 31

Vkladanie papiera do voliteľného vysokokapacitného zásobníka na 1 500 hárkov .......................................... 32

Úvod ................................................................................................................................................... 32
Naplnenie zásobníka ......................................................................................................................... 32

SKWW

iii

background image

Vloženie papiera do zásobníka na vlastné médiá ............................................................................................... 34

Úvod ................................................................................................................................................... 34
Konfigurácia zariadenia pre zásobník na vlastné médiá .................................................................. 34
Vložte papier do zásobníka na vlastné médiá .................................................................................. 35
Orientácia papiera v zásobníku na vlastné médiá ............................................................................ 36

Vkladanie obálok ................................................................................................................................................. 37

Úvod ................................................................................................................................................... 37
Orientácia obálky .............................................................................................................................. 38

3 Spotrebný materiál, príslušenstvo a diely ..................................................................................................... 39

Objednávanie spotrebného materiálu, príslušenstva a dielov ........................................................................... 40

Objednávanie ..................................................................................................................................... 40
Spotrebný materiál a príslušenstvo ................................................................................................. 40
Diely vymeniteľné zákazníkom ......................................................................................................... 42

Výmena tonerovej kazety ................................................................................................................................... 44

Úvod ................................................................................................................................................... 44
Informácie o tonerovej kazete .......................................................................................................... 44
Vybratie a výmena kazety ................................................................................................................. 45

Výmena kazety so spinkami ................................................................................................................................ 49

Úvod ................................................................................................................................................... 49
Vyberanie a výmena kazety so spinkami ......................................................................................... 49

4 Tlač ............................................................................................................................................................ 51

Tlačové úlohy (Windows) .................................................................................................................................... 52

Tlač (Windows) .................................................................................................................................. 52
Automatická tlač na obidve strany (Windows) ................................................................................. 53
Manuálna tlač na obidve strany (Windows) ...................................................................................... 53
Tlač viacerých strán na jeden hárok (Windows) ............................................................................... 54
Výber typu papiera (Windows) .......................................................................................................... 54
Doplnkové úlohy tlače ...................................................................................................................... 55

Tlačové úlohy (OS X) ............................................................................................................................................ 56

Postup tlače (OS X) ............................................................................................................................ 56
Automatická tlač na obidve strany (OS X) ........................................................................................ 56
Manuálna tlač na obidve strany (OS X) ............................................................................................. 56
Tlač viacerých strán na jeden hárok (OS X) ...................................................................................... 57
Výber typu papiera (OS X) ................................................................................................................. 57
Doplnkové úlohy tlače ...................................................................................................................... 57

Ukladanie tlačových úloh do produktu na neskoršiu tlač .................................................................................. 58

Úvod ................................................................................................................................................... 58
Vytvorenie uloženej úlohy (Windows) .............................................................................................. 58
Vytvorenie uloženej úlohy (OS X) ...................................................................................................... 59

iv

SKWW

background image

Tlač uloženej úlohy ........................................................................................................................... 60
Odstránenie uloženej úlohy .............................................................................................................. 60

Mobilná tlač ......................................................................................................................................................... 62

Úvod ................................................................................................................................................... 62
Tlač prostredníctvom funkcií Wi-Fi Direct a NFC .............................................................................. 62
HP ePrint prostredníctvom e-mailu .................................................................................................. 62
Softvér služby HP ePrint ................................................................................................................... 63
AirPrint ............................................................................................................................................... 64
Zabudované tlačové riešene pre systém Android ............................................................................ 64

Tlač z portu USB ................................................................................................................................................... 65

Úvod ................................................................................................................................................... 65
Zapnutie portu USB na tlač ............................................................................................................... 65
Tlač dokumentov z USB .................................................................................................................... 66

5 Správa produktu ......................................................................................................................................... 67

Rozšírená konfigurácia so vstavaným webovým serverom HP (EWS) ............................................................... 68

Úvod ................................................................................................................................................... 68
Zobrazenie vstavaného webového servera HP (EWS) ...................................................................... 68
Funkcie vstavaného webového servera HP ...................................................................................... 69

Karta Information (Informácie) ...................................................................................... 69
Karta General (Všeobecné) ............................................................................................. 70
Karta Print (Tlačiť) ........................................................................................................... 70
Karta Troubleshooting (Riešenie problémov) ................................................................ 71
Karta Security (Zabezpečenie) ....................................................................................... 71
Karta HP Web Services (Webové služby HP) .................................................................. 72
Karta Networking (Siete) ................................................................................................ 72
Zoznam Other Links (Iné prepojenia) ............................................................................. 74

Rozšírená konfigurácia pomocou softvéru HP Utility pre systém OS X ............................................................. 75

Otvorenie softvéru HP Utility ............................................................................................................ 75
Funkcie aplikácie HP Utility ............................................................................................................... 75

Konfigurácia nastavení siete IP ........................................................................................................................... 77

Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní ........................................................................................................ 77
Zobrazenie alebo zmena nastavení siete ......................................................................................... 77
Premenovanie produktu v sieti ......................................................................................................... 77
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela .................... 78
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho panela .................... 79
Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky .................................................................. 79

Funkcie zabezpečenia produktu ......................................................................................................................... 81

Úvod ................................................................................................................................................... 81
Bezpečnostné vyhlásenia ................................................................................................................. 81
IP Security .......................................................................................................................................... 81

SKWW

v

background image

Priradenie alebo zmena systémového hesla pomocou vstavaného webového servera ................ 81
Prihlásenie sa do produktu ............................................................................................................... 82
Podpora šifrovania: vysokovýkonné zabezpečené pevné disky spoločnosti HP ............................ 82
Uzamknutie formátovača ................................................................................................................. 83

Ekonomické nastavenia ...................................................................................................................................... 84

Úvod ................................................................................................................................................... 84
Tlač v režime EconoMode .................................................................................................................. 84
Nastavte časovač pre režim spánku a nakonfigurujte zariadenie tak, aby využívalo 1 watt
alebo menej energie .......................................................................................................................... 84

Softvér HP Web Jetadmin .................................................................................................................................... 86
Aktualizácie softvéru a firmvéru ......................................................................................................................... 87

6 Riešenie problémov ..................................................................................................................................... 89

Podpora zákazníkov ............................................................................................................................................ 90
Systém Pomocníka na ovládacom paneli ........................................................................................................... 91
Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia ..................................................................................................... 92

Úvod ................................................................................................................................................... 92
Obnovenie výrobných nastavení z ovládacieho panela zariadenia ................................................. 92
Obnovenie výrobných nastavení zo vstavaného webového servera HP (len modely so
sieťovým pripojením) ........................................................................................................................ 92

Na ovládacom paneli zariadenia sa zobrazí hlásenie „Nízka úroveň kazety“ alebo „Veľmi nízka úroveň
kazety“ ................................................................................................................................................................. 94

Zmena nastavení pri veľmi nízkom stave ......................................................................................... 94

Pre produkty s funkciou faxu ......................................................................................... 94

Objednanie spotrebného materiálu .................................................................................................. 95

Zariadenie nepreberá papier alebo dochádza k chybe podávania ..................................................................... 96

Úvod ................................................................................................................................................... 96
Zariadenie nepreberá papier ............................................................................................................. 96
Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne .................................................................. 96

Odstraňovanie zaseknutého papiera .................................................................................................................. 97

Úvod ................................................................................................................................................... 97
Miesta zaseknutia média .................................................................................................................. 97
Automatická navigácia pre odstraňovanie zaseknutého papiera ................................................... 98
Dochádza často alebo opakovane k zaseknutiu papiera? ............................................................... 98
Odstraňovanie zaseknutí papiera v zásobníku 1 ............................................................................. 99
Odstraňovanie zaseknutí papiera v zásobníku 2 a zásobníkoch na 500 hárkov ............................. 99
Odstraňovanie zaseknutí papiera vo voliteľnom vysokokapacitnom zásobníku na 1 500
hárkov ............................................................................................................................................. 101
Odstraňovanie zaseknutého papiera v oblasti tonerovej kazety. ................................................. 103
Odstraňovanie zaseknutí papiera v zadnej výstupnej priehradke ................................................. 106
Odstraňovanie zaseknutého papiera v oblasti natavovacej jednotky ........................................... 107

vi

SKWW

background image

Odstraňovanie zaseknutého papiera vo výstupnom zásobníku ................................................... 112
Odstraňovanie zaseknutí papiera v duplexnej jednotke ................................................................ 112
Odstraňovanie zaseknutého papiera v podávači obálok ............................................................... 114
Odstraňovanie zaseknutého papiera v 5-priehradkovej schránke ................................................ 115
Odstraňovanie zaseknutí v stohovači alebo zošívačke/stohovači ................................................ 117

Odstraňovanie zaseknutí papiera v stohovači alebo zošívačke/stohovači ................ 117
Odstraňovanie zaseknutých spiniek zo zošívačky/stohovača .................................... 119

Zlepšenie kvality tlače ....................................................................................................................................... 121

Úvod ................................................................................................................................................ 121
Tlač z iného softvérového programu ............................................................................................. 121
Kontrola typu papiera pre tlačovú úlohu ....................................................................................... 121

Kontrola nastavenia typu papiera (Windows) .............................................................. 121
Kontrola nastavenia typu papiera (OS X) ..................................................................... 121

Kontrola stavu tonerových kaziet .................................................................................................. 122
Vyčistenie produktu ........................................................................................................................ 122

Tlač čistiacej strany ...................................................................................................... 122

Vizuálna kontrola tonerovej kazety ............................................................................................... 123
Kontrola papiera a prostredia tlače ................................................................................................ 123

Krok č. 1: Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od
spoločnosti HP .............................................................................................................. 123
Krok č. 2: Kontrola prostredia ...................................................................................... 123
Krok č. 3: Nastavenie zarovnania pri individuálnom zásobníku .................................. 124

Vyskúšanie iného ovládača tlače .................................................................................................... 124

Riešenie problémov s káblovou sieťou ............................................................................................................. 126

Úvod ................................................................................................................................................ 126
Nekvalitné fyzické pripojenie ......................................................................................................... 126
Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia ........................................................................... 126
Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením ....................................................................... 126
Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky v rámci siete ......... 127
Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou .................................... 127
Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne ........................................... 127
Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne ............................................... 127

Register ....................................................................................................................................................... 129

SKWW

vii

background image

viii

SKWW

background image

1