HP LaserJet Enterprise M605 series Hjelp

background image

Brukerhåndbok

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Brukerhåndbok

background image

Copyright og lisens

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

med unntak av tillatelser gitt under lover om

opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan endres

uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -

tjenester er angitt i uttrykte

garantierklæringer som følger med slike

produkter og tjenester. Ingenting i dette

dokumentet skal oppfattes som en

tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for

tekniske eller redaksjonelle feil eller

utelatelser i dette dokumentet.

Delenummer: E6B67-90915

Edition 1, 4/2015

Varemerker

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

og

PostScript

®

er varemerker for Adobe Systems

Incorporated.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple

Computer, Inc., registrert i USA og andre land/

regioner. iPod er et varemerke for Apple

Computer, Inc. iPod er bare for lovlig kopiering

eller etter godkjenning fra rettighetseier. Ikke

stjel musikk.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er registrerte varemerker for

Microsoft Corporation i USA.

UNIX

®

er et registrert varemerke for Open

Group.

background image

Innhold

1 Produktoversikt ............................................................................................................................................ 1

Produktet sett forfra og bakfra ............................................................................................................................. 1

Produktet sett forfra ........................................................................................................................... 2
Produktet sett bakfra .......................................................................................................................... 3
Grensesnittporter ................................................................................................................................ 4
Kontrollpanelvisning (kontrollpanel med fire linjer, bare modellene n og dn) ................................. 4
Kontrollpanelvisning (kontrollpanel med berøringsskjerm, bare x-modellen) ................................ 5

Produktspesifikasjoner ......................................................................................................................................... 7

Tekniske spesifikasjoner ..................................................................................................................... 7
Operativsystemer som støttes ........................................................................................................... 8
Mobilutskriftsløsninger ..................................................................................................................... 10
Produktmål ........................................................................................................................................ 11

Produktmål slik de selges .............................................................................................. 11
Mål for tilbehør for inndata og utdata ........................................................................... 13
Mål for eksempler på kombinasjoner av produktene og valgfritt tilbehør ................... 16

Kombinasjon en ............................................................................................ 17
Kombinasjon to ............................................................................................ 17
Kombinasjon tre ........................................................................................... 18

Strømforbruk, elektriske spesifikasjoner og lydutslipp .................................................................. 19
Område for driftsmiljø ...................................................................................................................... 20

Oppsett av produktmaskinvare og programvareinstallering ............................................................................ 21

2 Papirskuffer ................................................................................................................................................ 23

Legg i skuff 1 ....................................................................................................................................................... 24

Innføring ............................................................................................................................................ 24
Papirretning for skuff 1 ..................................................................................................................... 26

Legge papir i skuff 2 og 500-arks skuffene ........................................................................................................ 27

Innføring ............................................................................................................................................ 27
Papirretning for skuff 2 og 500-arks skuffene ................................................................................ 29

Legg papir i den valgfrie 1500-arks høykapasitetsskuffen ............................................................................... 30

Innføring ............................................................................................................................................ 30
Legg i skuffen .................................................................................................................................... 30

NOWW

iii

background image

Legge i den valgfrie skuffen for egendefinerte medier ...................................................................................... 32

Innføring ............................................................................................................................................ 32
Konfigurere produktet for skuffen for egendefinerte medier ......................................................... 32
Legge papir i skuffen for egendefinerte medier .............................................................................. 33
Papirretning for skuff for egendefinerte medier ............................................................................. 34

Legge i konvolutter ............................................................................................................................................. 35

Innføring ............................................................................................................................................ 35
Konvoluttretning ............................................................................................................................... 36

3 Rekvisita, tilbehør og deler .......................................................................................................................... 37

Bestill rekvisita, tilbehør og deler ....................................................................................................................... 38

Bestilling ............................................................................................................................................ 38
Rekvisita og ekstrautstyr .................................................................................................................. 38
Egenreparasjonsdeler ....................................................................................................................... 39

Skifte ut tonerkassetten ..................................................................................................................................... 41

Innføring ............................................................................................................................................ 41
Informasjon om tonerkassett ........................................................................................................... 41
Ta ut og sett inn igjen blekkpatronen ............................................................................................... 42

Bytte stiftekassetten ........................................................................................................................................... 46

Innføring ............................................................................................................................................ 46
Fjerne og erstatte stiftekassetten .................................................................................................... 46

4 Skrive ut ..................................................................................................................................................... 47

Utskriftsoppgaver (Windows) ............................................................................................................................. 48

Slik skriver du ut (Windows) .............................................................................................................. 48
Skrive ut på begge sider automatisk (Windows) .............................................................................. 49
Skrive ut på begge sider manuelt (Windows) ................................................................................... 49
Skrive ut flere sider per ark (Windows) ............................................................................................ 50
Velge papirtype (Windows) ............................................................................................................... 50
Flere utskriftsoppgaver .................................................................................................................... 50

Utskriftsoppgaver (OS X) ..................................................................................................................................... 52

Slik skriver du ut (OS X) ..................................................................................................................... 52
Skrive ut på begge sider automatisk (OS X) ..................................................................................... 52
Skrive ut på begge sider manuelt (OS X) .......................................................................................... 52
Skrive ut flere sider per ark (OS X) .................................................................................................... 52
Velge papirtype (OS X) ...................................................................................................................... 53
Flere utskriftsoppgaver .................................................................................................................... 53

Lagre utskriftsjobber på produktet for å skrive ut senere ................................................................................. 54

Innføring ............................................................................................................................................ 54
Opprette en lagret jobb (Windows) ................................................................................................... 54
Opprette en lagret jobb (OS X) .......................................................................................................... 55

iv

NOWW

background image

Skrive ut en lagret jobb ..................................................................................................................... 56
Slette en lagret jobb .......................................................................................................................... 56

Mobilutskrift ........................................................................................................................................................ 58

Innføring ............................................................................................................................................ 58
Wi-Fi Direct- og NFC-utskrift ............................................................................................................ 58
HP ePrint via e-post .......................................................................................................................... 58
HP ePrint-programvare ..................................................................................................................... 59
AirPrint ............................................................................................................................................... 59
Innebygd Android-utskrift ................................................................................................................ 60

Skrive ut fra USB-porten ..................................................................................................................................... 61

Innføring ............................................................................................................................................ 61
Aktiver USB-porten for utskrift ........................................................................................................ 61
Skrive ut USB-dokumenter ............................................................................................................... 62

5 Administrere produktet ............................................................................................................................... 63

Avansert konfigurasjon med HPs innebygde webserver (EWS) ......................................................................... 64

Innføring ............................................................................................................................................ 64
Få tilgang til HPs innebygde webserver (EWS) ................................................................................. 64
Funksjoner i HPs innebygde webserver (EWS) ................................................................................. 65

Informasjon-kategori ..................................................................................................... 65
Kategorien Generelt ........................................................................................................ 66
Skriv ut-kategori ............................................................................................................. 66
Kategorien Feilsøking ..................................................................................................... 67
Kategorien Sikkerhet ...................................................................................................... 67
Kategorien HPs webtjenester ......................................................................................... 68
Nettverk-kategori ........................................................................................................... 68
Liste over Andre koblinger ............................................................................................. 69

Avansert konfigurasjon med HP Utility for OS X ................................................................................................. 71

Åpne HP Utility ................................................................................................................................... 71
HP Utility-funksjoner ........................................................................................................................ 71

Konfigurere IP-nettverksinnstillinger ................................................................................................................. 73

Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling .............................................................................................. 73
Vise eller endre nettverksinnstillinger ............................................................................................. 73
Gi produktet nytt navn i nettverket .................................................................................................. 73
Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet ................................................ 74
Konfigurere IPv6 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet ................................................ 74
Innstillinger for koblingshastighet og tosidig .................................................................................. 75

Sikkerhetsfunksjoner for produktet ................................................................................................................... 77

Innføring ............................................................................................................................................ 77
Sikkerhetserklæringer ...................................................................................................................... 77
IP-sikkerhet ....................................................................................................................................... 77

NOWW

v

background image

Tilordne eller endre systempassordet ved hjelp av den innebygde webserveren .......................... 77
Logge på produktet ........................................................................................................................... 78
Krypteringsstøtte: HP sikker harddisk med høy ytelse .................................................................... 78
Låse formatereren ............................................................................................................................ 79

Økonomiske innstillinger .................................................................................................................................... 80

Innføring ............................................................................................................................................ 80
Skrive ut med EconoMode ................................................................................................................. 80
Start tidsuret for dvalemodus og konfigurer at produktet skal bruke 1 watt eller mindre. .......... 80

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 82
Programvare- og fastvareoppdateringer ........................................................................................................... 83

6 Løse problemer ........................................................................................................................................... 85

Kundestøtte ......................................................................................................................................................... 86
Hjelpesystem på kontrollpanelet ........................................................................................................................ 87
Gjenopprette fabrikkinnstillinger ........................................................................................................................ 88

Innføring ............................................................................................................................................ 88
Gjenopprette fabrikkinnstillinger fra produktets kontrollpanel ..................................................... 88
Gjenopprette fabrikkinnstillinger fra HPs innebygde webserver (bare nettverkstilkoblede
produkter) ......................................................................................................................................... 88

Meldingen om lite eller svært lite i kassetten vises på produktets kontrollpanel ............................................ 89

Endre innstillingene for lite igjen. ..................................................................................................... 89

For produkter med faksfunksjon .................................................................................... 89

Best. rekvisita .................................................................................................................................... 90

Produktet mater papir feil ................................................................................................................................... 91

Innføring ............................................................................................................................................ 91
Produktet henter ikke papir .............................................................................................................. 91
Produktet henter flere papirark samtidig ........................................................................................ 91

Fjerne fastkjørt papir ........................................................................................................................................... 92

Innføring ............................................................................................................................................ 92
Steder for fastkjørt papir .................................................................................................................. 92
Auto-navigering for fjerning av fastkjørt papir ................................................................................ 93
Er det ofte papirstopp på skriveren? ................................................................................................ 93
Fjerne fastkjørt papir i skuff 1 .......................................................................................................... 94
Fjerne fastkjørt papir i skuff 2 og i 500-arks skuffene .................................................................... 94
Fjerne fastkjørt papir i den valgfrie 1500-arks høykapasitetsskuffen ........................................... 96
Fjerne fastkjørt papir i tonerkassettområdet .................................................................................. 97
Fjerne fastkjørt papir i den bakre utskuffen .................................................................................. 101
Fjerne fastkjørt papir i varmeelementområdet ............................................................................. 101
Fjerne fastkjørt papir i utskuffen .................................................................................................... 106
Fjerne fastkjørt papir i tosidigenheten ........................................................................................... 106
Fjerne fastkjørt papir i konvoluttmateren ...................................................................................... 108

vi

NOWW

background image

Fjerne fastkjørt papir i postboksen med 5 skuffer ......................................................................... 109
Fjerne fastkjørt papir i stifte-/stableenheten ................................................................................ 111

Fjerne fastkjørt papir i stableenheten eller stifte-/stableenheten ............................. 111
Fjerne fastkjørte stifter i stifte-/stableenheten .......................................................... 113

Forbedre utskriftskvaliteten ............................................................................................................................. 115

Innføring .......................................................................................................................................... 115
Skrive ut fra et annet program ....................................................................................................... 115
Kontroller papirtypeinnstillingen for utskriftsjobben ................................................................... 115

Kontrollere papirtypeinnstillingen (Windows) ............................................................. 115
Kontrollere papirtypeinnstillingen (OS X) .................................................................... 115

Kontroller tonerkassettstatusen .................................................................................................... 116
Rengjøre produktet ......................................................................................................................... 116

Skrive ut et renseark .................................................................................................... 116

Inspiser tonerkassetten visuelt ...................................................................................................... 117
Kontrollere papiret og utskriftsmiljøet .......................................................................................... 117

Trinn 1: Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner ............................................. 117
Trinn 2: Kontrollere miljøet .......................................................................................... 117
Trinn 3 Angi individuell skufftilpasning ....................................................................... 118

Prøve en annen skriverdriver .......................................................................................................... 118

Løse problemer med det kablede nettverket ................................................................................................... 120

Innføring .......................................................................................................................................... 120
Dårlig fysisk tilkobling .................................................................................................................... 120
Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet ...................................................................... 120
Datamaskinen kan ikke kommunisere med produktet .................................................................. 120
Produktet bruker feil nettverksinnstillinger for kobling og tosidig utskrift ................................. 121
Ny programvare kan føre til kompatibilitetsproblemer ................................................................ 121
Datamaskinen eller arbeidsstasjonen er kanskje ikke riktig konfigurert ..................................... 121
Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil ................................................ 121

Stikkordregister ........................................................................................................................................... 123

NOWW

vii

background image

viii

NOWW

background image

1