HP LaserJet Enterprise M605 series - Ұйқы таймерін орнатып, өнімді 1 Ватт немесе одан аз қуат пайдаланатын етіп реттеңіз

background image

Ұйқы таймерін орнатып, өнімді 1 Ватт немесе одан аз қуат пайдаланатын етіп

реттеңіз

Өнімде қуат үнемдейтін ұйқы таймерінің бірнеше опциясы бар. Ұйқы/Автоматты түрде өшіру күйін

қосу үшін кідіріс уақытын реттеуге болады және Ұйқы/Автоматты түрде өшіру күйі барысындағы

қуатты пайдалану Ояну/Автоматты түрде қосылу опциясының таңдауына байланысты әртүрлі

болады.

84

5-тарау Өнімді басқару

KKWW

background image

1.

Өнімнің басқару тақтасындағы Басты түймесін басыңыз.

2.

Келесі мәзірлерді ашыңыз:

Басқару

General Settings (Жалпы параметрлер)

Қуат параметрлері

Ұйқы таймерінің параметрлері

3.

4 жолды басқару тақталары ғана:

Sleep/Auto Off Timer

(Ұйқы/Автоматты түрде өшіру таймері)

опциясын, содан кейін

Enabled

(Қосылған) опциясын таңдаңыз.

OK

түймесін басыңыз.

4.

Sleep /Auto Off After

(Ұйқы/Кейін автоматты түрде өшіру) опциясын таңдаңыз.

5.

Пернетақтамен тиісті уақыт кезеңін енгізіңіз, содан кейін

Save

(Сақтау) түймесін түртіңіз немесе

OK

түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

Ұйқы режимінің әдепкі уақыты 1 минут.

6.

Wake/Auto On to These Events

(Осы оқиғаларға ояну/автоматты түрде қосылу) опцияларының

біреуін таңдаңыз:

All events

(Барлық оқиғалар): Өнім қандай да бір басып шығару тапсырмасын (USB порты,

желі порты немесе сымсыз байланыс арқылы) алғанда немесе қандай да бір пайдаланушы

басқару тақтасындағы түймені басқанда немесе қандай да бір есікті немесе науаны ашса,

өнім оянады.

Network port

(Желі порты): Өнім желі порты арқылы жіберілген қандай да бір басып шығару

тапсырмасын алғанда немесе қандай да бір пайдаланушы басқару тақтасындағы түймені

басқанда немесе қандай да бір есікті немесе науаны ашса, өнім оянады. Бұл параметрмен

өнім Ұйқы/Автоматты түрде өшіру күйінде болғанда 1 Ватт немесе одан аз қуатты

пайдаланады.

Power button only

(Қуат түймесі ғана): Қуат түймесін қандай да бір пайдаланушы басқанда

ғана өнім оянады. Бұл параметрмен өнім Ұйқы/Автоматты түрде өшіру күйінде болғанда

1 Ватт немесе одан аз қуатты пайдаланады.

KKWW

Үнемдеу параметрлері

85