HP LaserJet Enterprise M605 series Көмектесіңдер

background image

Пайдаланушы нұсқаулығы

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Авторлық құқық және лицензия

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға сәйкес

жағдайлардан басқа кезде, алдын ала

жазбаша түрде алынған рұқсатсыз,

көшіруге, бейімдендіруге немесе аударуға

рұқсат етілмейді.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз

өзгертілуі мүмкін.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін

кепілдіктер осындай өнімдер мен

қызметтерге берілетін тікелей кепілдік

жөніндегі мәлімдемелерде ғана көрсетілген.

Бұл құжаттағы мәлімдемелер қосымша

кепілдік ретінде қабылданбауы тиіс. НР бұл

құжаттағы техникалық немесе редакторлық

қателер немесе кемшіліктер үшін жауап

бермейді.

Бөлшек нөмірі: E6B67-90937

Edition 1, 4/2015

Сауда белгілерінің иелері

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

, and

PostScript

®

— Adobe Systems Incorporated

корпорациясының сауда белгілері.

Apple және Apple логотипі — Apple

Computer, Inc. компаниясының АҚШ пен

басқа елдердегі сауда белгілері. iPod —

Apple Computer, Inc компаниясының сауда

белгісі. iPod белгісі заңды немесе құқық иесі

рұқсат еткен көшірме үшін қолданылады.

Музыканы ұрламаңыз.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP және

Windows Vista® — Microsoft

корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда

белгілері.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар белгісі.

background image

Maзмұны

1 Өнім туралы шолу ....................................................................................................................................... 1

Өнім көріністері .................................................................................................................................................... 1

Өнімнің алдыңғы көрінісі .................................................................................................................. 2
Өнімнің артқы көрінісі ....................................................................................................................... 3
Интерфейстік порттар ....................................................................................................................... 4
Басқару тақтасының түрі (4 жолды басқару тақтасы, тек n және dn модельдері) ................... 4
Басқару тақтасының түрі (сенсорлық басқару тақтасы, тек x моделдері) ................................. 5

Өнімнің ерекшеліктері ......................................................................................................................................... 8

Техникалық сипаттамалары ............................................................................................................ 8
Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер ............................................................................... 10
Мобильді басып шығару шешімдері ............................................................................................. 12
Өнімнің өлшемдері .......................................................................................................................... 13

Сатылатын өнімдердің өлшемдері ............................................................................. 13
Кіріс және шығыс керек-жарақтарының өлшемдері ............................................... 15
Өнімдер мен қосымша керек-жарақтардың қарапайым тіркестерінің
өлшемдері ..................................................................................................................... 18

Бірінші тіркесім ........................................................................................... 19
Екінші тіркесім ............................................................................................. 19
Үшінші тіркесім ........................................................................................... 20

Энергияны тұтыну, электрлік сипаттамалары және дыбыс бөлуі ............................................ 21
Жұмыс ортасы ауқымы ................................................................................................................... 22

Өнімнің аппараттық құрал параметрлерін және бағдарламалық құралдарды орнату ........................... 23

2 Қағаз науалары ......................................................................................................................................... 25

1-науаға қағаз салу ............................................................................................................................................ 26

Кіріспе ............................................................................................................................................... 26
1-науаның қағаз бағыты ................................................................................................................ 28

2-науаға және 500 парақтық науаларға салу ................................................................................................ 29

Кіріспе ............................................................................................................................................... 29
2-науа және 500 парақтық науалардағы қағаз бағыты ............................................................. 31

Қосымша 1500 парақтық жоғары сыйымдылықты науаны салу ................................................................ 32

Кіріспе ............................................................................................................................................... 32

KKWW

iii

background image

Науаны салу ..................................................................................................................................... 32

Қосымша реттемелі баспа құралының науасын салу ................................................................................... 34

Кіріспе ............................................................................................................................................... 34
Реттемелі баспа құралы науасының өнімін реттеу ..................................................................... 34
Реттемелі баспа құралы науасына қағаз салу ............................................................................. 35
Реттемелі баспа құралы науасындағы қағаз бағыты ................................................................. 36

Конверттерді салу .............................................................................................................................................. 37

Кіріспе ............................................................................................................................................... 37
Конверт бағыты ............................................................................................................................... 38

3 Жабдықтар, керек-жарақтар және бөлшектер .......................................................................................... 39

Жабдықтарға, керек-жарақтарға және бөлшектерге тапсырыс беру ....................................................... 40

Тапсырыс беру ................................................................................................................................. 40
Жабдықтар мен қосымша керек-жарақтар ................................................................................. 40
Тұтынушының өзі жөндейтін бөлшектер .................................................................................... 42

Тонер картриджін ауыстыру ............................................................................................................................ 44

Кіріспе ............................................................................................................................................... 44
Тонер картриджі туралы ақпарат ................................................................................................. 44
Картриджді шығару және ауыстыру ............................................................................................ 45

Қапсырма картриджін ауыстыру ..................................................................................................................... 49

Кіріспе ............................................................................................................................................... 49
Қапсырма картриджін шығару және ауыстыру ........................................................................... 49

4 Басып шығару ............................................................................................................................................ 51

Басып шығару тапсырмалары (Windows) ....................................................................................................... 52

Басып шығару әдісі (Windows) ....................................................................................................... 52
Қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару (Windows жүйесі) ............................... 53
Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару (Windows) ............................................................. 53
Бір параққа бірнеше бетті басып шығару (Windows) .................................................................. 54
Қағаз түрін таңдау (Windows) ......................................................................................................... 54
Қосымша басып шығару тапсырмалары ...................................................................................... 55

Басып шығару тапсырмалары (OS X) ............................................................................................................... 56

Басып шығару жолы (OS X) ............................................................................................................ 56
Қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару (OS X) ................................................... 56
Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару (OS X) .................................................................... 56
Бір параққа бірнеше бетті басып шығару (OS X) .......................................................................... 57
Қағаз түрін таңдау (OS X) ................................................................................................................ 57
Қосымша басып шығару тапсырмалары ...................................................................................... 57

Кейінірек басып шығару үшін басып шығару тапсырмаларын өнімде сақтау .......................................... 58

Кіріспе ............................................................................................................................................... 58
Сақталған тапсырма жасау (Windows) .......................................................................................... 58

iv

KKWW

background image

Сақталған тапсырманы жасау (OS X) ............................................................................................. 60
Сақталған тапсырманы басып шығару ......................................................................................... 60
Сақталған тапсырманы жою .......................................................................................................... 61

Мобильді басып шығару ................................................................................................................................... 62

Кіріспе ............................................................................................................................................... 62
Wi-Fi Direct және NFC арқылы басып шығару .............................................................................. 62
Электрондық пошта арқылы HP ePrint ......................................................................................... 62
HP ePrint бағдарламалық құралы ................................................................................................. 63
AirPrint ............................................................................................................................................... 64
Android ендірілген басып шығаруы .............................................................................................. 64

USB портынан басып шығару ........................................................................................................................... 65

Кіріспе ............................................................................................................................................... 65
USB портын басып шығару үшін қосу ........................................................................................... 65
USB құжаттарын басып шығару .................................................................................................... 66

5 Өнімді басқару ........................................................................................................................................... 67

HP ендірілген веб-сервері (EWS) арқылы қосымша конфигурациялау ....................................................... 68

Кіріспе ............................................................................................................................................... 68
HP енгізілген веб-серверіне (EWS) кіру .......................................................................................... 68
HP енгізілген веб-серверінің мүмкіндіктері .................................................................................. 69

Information (Ақпарат) жиекбелгісі ............................................................................... 69
General (Жалпы) қойындысы ...................................................................................... 70
Басып шығару қойындысы .......................................................................................... 71
Troubleshooting (Ақаулықтарды жою) қойындысы ................................................. 71
Security (Қауіпсіздік) қойындысы ................................................................................ 72
HP Web Services (HP веб-қызметтері) қойындысы .................................................... 72
Желіге қосылу қойындысы ......................................................................................... 72
Other Links (Басқа сілтемелер) тізімі ........................................................................... 74

OS X жүйесіне арналған HP утилитасымен күрделі параметрлерді реттеу ................................................ 75

HP утилитасын ашыңыз .................................................................................................................. 75
HP утилитасының функциялары ................................................................................................... 75

IP желі параметрлерін реттеу ........................................................................................................................... 77

Принтер ортақтасқан дисклеймері ................................................................................................ 77
Желі параметрлерін көру немесе өзгерту ..................................................................................... 77
Желідегі өнімнің атауын өзгерту ................................................................................................... 77
IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз ................................................. 78
IPv6 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз ................................................. 79
Байланыс жылдамдығы және дуплекстеу параметрлері .......................................................... 79

Өнімнің қауіпсіздік мүмкіндіктері ..................................................................................................................... 81

Кіріспе ............................................................................................................................................... 81
Қауіпсіздік мәлімделері .................................................................................................................. 81

KKWW

v

background image

IP қауіпсіздігі .................................................................................................................................... 81
Ендірілген веб-сервер арқылы жүйенің құпия сөзін тағайындау немесе өзгерту .................. 81
Өнімге кіру ........................................................................................................................................ 82
Шифрлау қолдауы: HP өнімділігі жоғары қауіпсіз қатты дискілері .......................................... 82
Пішімдеушіні құрсаулау ................................................................................................................. 83

Үнемдеу параметрлері ...................................................................................................................................... 84

Кіріспе ............................................................................................................................................... 84
EconoMode режимімен басып шығару .......................................................................................... 84
Ұйқы таймерін орнатып, өнімді 1 Ватт немесе одан аз қуат пайдаланатын етіп реттеңіз ...... 84

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 86
Бағдарламалық құрал және ішкі бағдарлама жаңартулары ....................................................................... 87

6 Проблемаларды шешу ............................................................................................................................... 89

Тұтынушыларды қолдау .................................................................................................................................. 90
Басқару тақтасының анықтамалық жүйесі .................................................................................................... 91
Зауытта орнатылған әдепкі параметрлерді қалпына келтіру ..................................................................... 92

Кіріспе ............................................................................................................................................... 92
Зауыттық параметрлерді өнімнің басқару тақтасынан қалпына келтіру ................................ 92
Зауыттық параметрлерді HP ендірілген веб-серверінен қалпына келтіру (тек желіге
қосылған өнімдер) ........................................................................................................................... 92

Өнімнің басқару тақтасында «Cartridge is low» (Картридж деңгейі төмен) немесе «Cartridge is very
low» (Картридж деңгейі өте төмен) хабары көрсетіледі ............................................................................... 94

«Very Low» (Өте төмен) параметрлерін өзгерту ............................................................................ 94

Факс мүмкіндігі бар өнімдер үшін ............................................................................... 94

Жабдықтарына тапсырыс беру ..................................................................................................... 95

Өнім қағазды алмайды немесе қате алады .................................................................................................... 96

Кіріспе ............................................................................................................................................... 96
Өнім қағазды тартып алмайды ...................................................................................................... 96
Өнім бірнеше қағаз парақтарын тартып алады ........................................................................... 96

Кептелген қағаздарды шығару ........................................................................................................................ 97

Кіріспе ............................................................................................................................................... 97
Кептелу орындары .......................................................................................................................... 97
Кептелістерді жою үшін автожылжу ............................................................................................ 98
Қағаз кептелістері жиі немесе қайта-қайта орын ала бере ме? ................................................. 98
1-науадағы кептелген қағаздарды тазалау ................................................................................ 99
2-науа мен 500 парақтық науаларды кептелген қағаздардан тазалау ................................... 99
1500 парақтық жоғары сыйымдылықты науадағы кептелістерді тазалау .......................... 101
Тонер картриджінің аумағындағы кептелген қағаздарды тазалау ........................................ 103
Артқы шығыс қалтасындағы кептелген қағаздарды тазалау ................................................. 106
Термобекіткіш аумағындағы кептелген қағаздарды тазалау ................................................. 107
Шығыс қалтасындағы кептелген қағаздарды тазалау ............................................................ 112

vi

KKWW

background image

Дуплекстегіштегі кептелген қағаздарды тазалау ..................................................................... 112
Конверт бергіштегі кептелген қағаздарды тазалау .................................................................. 114
5 қалталы пошта жәшігіндегі кептелген қағаздарды тазалау ................................................ 115
Степлердегі немесе степлердегі/жинақтағыштағы кептелгенді тазалау .............................. 117

Степлердегі немесе степлердегі/жинақтағыштағы кептелген қағаздарды
тазалау ......................................................................................................................... 117
Степлердегі/жинақтағыштағы кептелген қапсырмаларды тазалау .................... 119

Баспа сапасын жақсарту ................................................................................................................................. 121

Кіріспе ............................................................................................................................................. 121
Әртүрлі бағдарламалық құралдан басып шығару ................................................................... 121
Баспа тапсырмасы үшін қағаз түрінің параметрін тексеріңіз ................................................... 121

Қағаз түрінің параметрін тексеру (Windows) ............................................................ 121
Қағаз түрінің параметрін тексеру (OS X) ................................................................... 121

Тонер картриджінің күйін тексеру .............................................................................................. 122
Өнімді тазалау ................................................................................................................................ 122

Тазалағыш бетті басып шығару ................................................................................ 122

Тонер картриджін көзбен тексеру ............................................................................................... 123
Қағаз бен басып шығару ортасын тексеру ................................................................................. 123

1-қадам: HP қағаз ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалану ................... 123
2-қадам: Ортаны тексеру ........................................................................................... 124
Үшінші қадам: жеке науа туралануын орнату ......................................................... 124

Басқа принтер драйверін қолданып көру .................................................................................. 124

Сымсыз желі мәселелерін шешу .................................................................................................................... 126

Кіріспе ............................................................................................................................................. 126
Төмен физикалық байланыс ........................................................................................................ 126
Компьютер өнім үшін қате IP мекенжайын қолдануда ............................................................ 126
Компьютердің өніммен байланысуы мүмкін емес. .................................................................... 126
Өнім желі үшін қате сілтеме және дуплекс параметрлерін пайдалануда .............................. 127
Жаңа бағдарламалық құралдар үйлесімді ақаулықтарды тудыруы мүмкін. ....................... 127
Компьютеріңіз немесе жұмыс компьютеріңіз дұрыс орнатылмаған. ..................................... 127
Өнім ажыратылған немесе басқа желі параметрлері дұрыс емес. ......................................... 127

Индекс ........................................................................................................................................................ 129

KKWW

vii

background image

viii

KKWW

background image

1