HP LaserJet Enterprise M605 series - פתרון בעיות

background image

תומיסח

ריינ

רופיש

תוכיא

הספדהה

ןורתפ

תויעב

תשרב

תיווק

תלבקל

עדימ

ףסונ

:

רקב

תבותכב

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

הרזעה

הפיקמה

לש

HP

רובע

רצומה

תללוכ

תא

עדימה

אבה

:

Install and configure

)

ןקתה

עבקו

הרוצת

(

Learn and use

)

דמל

שמתשהו

(

Solve problems

)

רותפ

תויעב

(

Download software updates

)

דרוה

ינוכדע

הנכות

(

Join support forums

)

ףרטצה

ימורופל

הכימת

(

Find warranty and regulatory information

)

שפח

עדימ

לע

תוירחא

הניקתו

(

85

קרפ

6

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

תכימת

תוחוקל

תלבק

הכימת

תינופלט

רובע

הנידמה

/

רוזא

ךלש

ןכה

שארמ

תא

םש

רצומה

,

ורפסמ

ירודיסה

,

ךיראת

השיכרה

ןכו

תא

רואית

היעבה

.

ירפסמ

ןופלטה

םייטנוולרה

הנידמל

/

רוזא

םיעיפומ

לע

יבג

ןולעה

ףרוצש

תזיראל

רצומה

,

וא

תבותכב

www.hp.com/support/

.

תלבק

הכימת

טנרטניאב

24

תועש

הממיב

,

תדרוהו

ילהנמ

ןקתה