HP LaserJet Enterprise M605 series - מערכות הפעלה נתמכות

background image

תוילנויצקנופ

HP near field

communication

)

NFC

(

ו

-

Wi-Fi Direct

תבלושמ

הספדהל

םינקתהמ

םידיינ

אל

ךמתנ

אל

ךמתנ

רזיבא

תרש

הספדה

HP Jetdirect

2900nw

רובע

תוירושיק

תיטוחלא

ילנויצפוא

ילנויצפוא

ילנויצפוא

ןורכיז

ןורכיז

סיסב

חפנב

512 MB

,

ןתינ

הבחרהל

ל

-

1.0 GB

וא

1.5 GB

לע

-

ידי

תפסוה

ילודומ

ןורכיז

DIMM

קסיד

חישק

חטבואמ

לש

HP

םיעוציבל

םיהובג

ילנויצפוא

ילנויצפוא

ילנויצפוא

Security

)

החטבא

(

לודומ

המרופטלפ

הנמיהמ

לש

HP

תנפצהל

לכ

םינותנה

םירבועש

ךרד

רצומה

ילנויצפוא

ילנויצפוא

ילנויצפוא

הגוצת

טלקו

חולב

הרקבה

הגוצת

תיפרג

עבראב

תורוש

םע

חול

םישקמ

ןב

10

םישקמ

אל

ךמתנ

הגוצת

העובק

,

חול

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

עבצב

אל

ךמתנ

אל

ךמתנ

הספדה

תספדה

50

םידומע

הקדל

לע

ריינ

לדוגב

A4

ו

-

52

םידומע

הקדל

לע

ריינ

לדוגב

Letter

M604n

M604dn

סיפדמ

56

םידומע

הקדל

לע

-

יבג

ריינ

לדוגב

A4

ו

-

58

םידומע

הקדל

לע

-

יבג

ריינ

לדוגב

Letter

M605n

M605dn

M605x

סיפדמ

63

םידומע

הקדל

לע

-

יבג

ריינ

לדוגב

A4

ו

-

65

םידומע

הקדל

לע

-

יבג

ריינ

לדוגב

Letter

M606dn

M606x

תספדה

USB

השיגנ

)

אל

שרדנ

בשחמ

(

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

עדימה

אבה

סחייתמ

ילהנמל

הספדהה

םייפיצפסה

רצומל

ב

-

Windows PCL 6

בו

-

OS X

רוטילקתלו

תנקתה

הנכותה

ףרוצמה

הזיראל

.

Windows

:

רוטילקת

תינכות

הנקתהה

לש

תנכות

HP

ןיקתמ

תא

להנמ

ןקתהה

הסריגב

3

לש

HP PCL.6

וא

HP PCL

6

,

םאתהב

תכרעמל

הלעפהה

Windows

,

דחי

םע

הנכותה

תילנויצפואה

תעב

שומיש

תינכותב

הנקתהה

לש

הנכותה

HEWW

יטרפמ

רצומה

8

background image

האלמה

.

דרוה

תא

להנמ

הספדהה

הסריגב

4

לש

HP PCL-6

רתאמ

טנרטניאה

לש

הכימתה

רובע

רצומ

הז

:

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

יבשחמ

Mac

ו

-

OS X

:

יבשחמ

Mac

םירישכמו

םידיינ

לש

Apple

םיכמתנ

לע

-

ידי

רצומ

הז

.

להנמ

הספדהה

תינכותו

תורישה

הספדהל

לש

OS X

םינימז

הדרוהל

רתאמ

hp.com

םייושעו

ףא

תויהל

םינימז

ךרד

Apple Software Update

.

תינכות

הנקתהה

לש

HP

רובע

OS X

הניא

הלולכ

רוטילקתב

עיגהש

הזיראב

.

עצב

תא

םיבלשה

םיאבה

ידכ

דירוהל

תא

תנכות

הנקתהה

לש

OS X

:

1

.

רובע

לא

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

2

.

רחב

ב

-

Support Options

)

תויורשפא

הכימת

,(

רחאלו

ןכמ

,

תחת

Download Options

)

תויורשפא

הדרוה

,(

רחב

ב

-

Drivers, Software & Firmware

)

ילהנמ

ןקתה

,

הנכות

החשוקו

.(

3

.

ץחל

לע

תסרג

תכרעמ

הלעפהה

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

ןצחלה

Download

)

דרוה

.(

תכרעמ

הלעפה

להנמ

ןקתהה

ןקתומה

תורעה

Windows® XP SP3

,

תרודהמב

32

תויביס

להנמ

הספדהה

יפיצפסה

רצומל

HP PCL.

6

ןקתומ

רובע

תכרעמ

הלעפה

וז

קלחכ

תנקתהמ

הנכותה

תיסיסבה

.

תינכות

הנקתהה

תיסיסבה

הניקתמ

תא

להנמ

ןקתהה

דבלב

.

תינכות

הנקתהה

לש

הנכותה

האלמה

הניא

תכמתנ

רובע

תכרעמ

הלעפה

וז

.

שמתשה

להנמב

ןקתה

גוסמ

UPD

רובע

תוכרעמ

הלעפה

תרודהמב

64

תויביס

.

Microsoft

הקיספה

תא

הכימתה

הליגרה

ב

-

Windows XP

לירפאב

2009

.

HP

ךישמת

קפסל

הכימת

בטימכ

התלוכי

רובע

תכרעמ

הלעפהה

XP

הקווישש

קספוה

.

Windows Vista®

,

תרודהמב

32

תויביס

להנמ

הספדהה

יפיצפסה

רצומל

HP PCL.

6

ןקתומ

רובע

תכרעמ

הלעפה

וז

קלחכ

תנקתהמ

הנכותה

תיסיסבה

.

תינכות

הנקתהה

תיסיסבה

הניקתמ

תא

להנמ

ןקתהה

דבלב

.

תינכות

הנקתהה

לש

הנכותה

האלמה

הניא

תכמתנ

רובע

תכרעמ

הלעפה

וז

.

שמתשה

להנמב

ןקתה

גוסמ

UPD

רובע

תוכרעמ

הלעפה

תרודהמב

64

תויביס

.

Windows Server 2003 SP2

,

תרודהמב

32

תויביס

להנמ

הספדהה

יפיצפסה

רצומל

HP PCL.

6

ןקתומ

רובע

תכרעמ

הלעפה

וז

קלחכ

תנקתהמ

הנכותה

תיסיסבה

.

תינכות

הנקתהה

תיסיסבה

הניקתמ

תא

להנמ

ןקתהה

דבלב

.

תינכות

הנקתהה

לש

הנכותה

האלמה

הניא

תכמתנ

רובע

תכרעמ

הלעפה

וז

.

שמתשה

להנמב

ןקתה

גוסמ

UPD

רובע

תוכרעמ

הלעפה

תרודהמב

64

תויביס

.

Microsoft

הקיספה

תא

הכימתה

הליגרה

ב

-

Windows Server 2003

ילויב

2010

.

HP

ךישמת

קפסל

הכימת

בטימכ

התלוכי

רובע

תכרעמ

הלעפהה

Server 2003

הקווישש

קספוה

.

Windows 7 SP1

,

תרודהמב

32

תויביס

ו

-

64

תויביס

להנמ

הספדהה

יפיצפסה

רצומל

HP PCL

6

ןקתומ

רובע

תכרעמ

הלעפה

וז

קלחכ

תנקתהמ

הנכותה

האלמה

.

Windows 8

,

תרודהמב

32

תויביס

/

64

תויביס

להנמ

הספדהה

יפיצפסה

רצומל

HP PCL

6

ןקתומ

רובע

תכרעמ

הלעפה

וז

קלחכ

תנקתהמ

הנכותה

האלמה

.

הכימת

ב

-

Windows 8 RT

תקפוסמ

ךרד

Microsoft IN OS

הסריג

4

,

להנמ

ןקתה

תרודהמב

32

תויביס

.

Windows 8.1

,

תרודהמב

32

תויביס

/

64

תויביס

להנמ

הספדהה

יפיצפסה

רצומל

HP PCL

6

ןקתומ

רובע

תכרעמ

הלעפה

וז

קלחכ

תנקתהמ

הנכותה

האלמה

.

הכימת

ב

-

Windows 8.1 RT

תקפוסמ

ךרד

Microsoft IN OS

הסריג

4

,

להנמ

ןקתה

תרודהמב

32

תויביס

.

Windows Server 2008 SP2

,

תרודהמב

32

תויביס

להנמ

הספדהה

יפיצפסה

רצומל

HP PCL.

6

ןקתומ

רובע

תכרעמ

הלעפה

וז

קלחכ

תנקתהמ

הנכותה

תיסיסבה

.

תינכות

הנקתהה

תיסיסבה

הניקתמ

תא

להנמ

ןקתהה

דבלב

תינכות

הנקתהה

לש

הנכותה

האלמה

הניא

תכמתנ

רובע

תכרעמ

הלעפה

וז

.

9

קרפ

1

הריקס

תיללכ

לש

רצומה

HEWW

background image

תכרעמ

הלעפה

להנמ

ןקתהה

ןקתומה

תורעה

Windows Server 2008 SP2

,

תרודהמב

64

תויביס

להנמ

הספדהה

יפיצפסה

רצומל

HP PCL

6

ןקתומ

רובע

תכרעמ

הלעפה

וז

קלחכ

תנקתהמ

הנכותה

האלמה

.

Windows Server 2008 R2, SP1

,

תרודהמב

64

תויביס

להנמ

הספדהה

יפיצפסה

רצומל

HP PCL

6

ןקתומ

רובע

תכרעמ

הלעפה

וז

קלחכ

תנקתהמ

הנכותה

האלמה

.

Windows Server 2012

תרודהמב

64

תויביס

תינכות

הנקתהה

לש

הנכותה

הניא

תכמות

ב

-

Windows Server 2012

,

ךא

ילהנמ

הספדהה

םייפיצפסה

רצומל

HP PCL 6

הסריגב

3

ו

-

HP PCL-6

הסריגב

4

ןכ

םיכמות

וב

.

דרוה

תא

להנמ

ןקתהה

רתאמ

טנרטניאה

לש

HP

,

שמתשהו

ילכב

תפסוהל

תספדמ

לש

Windows

ידכ

ןיקתהל

ותוא

.

Windows Server 2012 R2

,