עזרה HP LaserJet Enterprise M605 series

background image

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

M604n

M605n

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

ךירדמ

שמתשמל

background image

תויוכז

םירצוי

ןוישירו

©

2015

Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P

.

לופכש

,

המאתה

וא

םוגרת

אלל

האשרה

שארמ

בתכבו

םירוסא

,

אלא

יפכ

ריתמש

תאז

קוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

עדימה

לולכה

ךמסמב

הז

ףופכ

םייונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

יבתכ

תוירחאה

םידיחיה

רובע

םירצומה

םיתורישהו

לש

HP

םיניוצמ

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

תוולנה

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

תוירחאכ

תפסונ

.

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

וא

תויועט

הכירע

וא

תוטמשה

ךמסמב

הז

.

קמ

"

ט

:

E6B67-90933

Edition 1, 4/2015

רוכזא

םינמיס

םיירחסמ

Adobe

®

,

Adobe Photoshop

®

,

Acrobat

®

,

ו

-

PostScript

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Adobe

Systems Incorporated

.

Apple

וגולהו

לש

Apple

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Apple Computer, Inc.

,

םימושרה

הראב

"

ב

תונידמבו

/

םירוזא

םירחא

.

iPod

אוה

ןמיס

ירחסמ

לש

Apple Computer, Inc.

.

iPod

רתומ

הקתעהל

קר

האשרהב

תיטפשמ

וא

לש

לעב

תויוכזה

.

לא

בונגת

הקיסומ

.

Microsoft®

,

Windows®

ו

-

Windows XP®

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

לש

Microsoft

Corporation

הראב

"

ב

.

UNIX

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

The Open

Group

.

background image

ןכות

םיניינעה

1

הריקס

תיללכ

לש

רצומה

..................................................................................................................................

1

יטבמ

רצומה

............................................................................................................................................................

1

טבמ

יתיזח

לע

רצומה

............................................................................................................................

2

טבמ

ירוחא

לע

רצומה

...........................................................................................................................

3

תואיצי

קשממ

........................................................................................................................................

4

תגוצת

חול

הרקבה

)

חול

הרקב

ןב

עברא

תורוש

,

םימגד

n

ו

-

dn

דבלב

(

....................................................

4

תגוצת

חול

הרקבה

)

חול

הרקב

םע

ךסמ

עגמ

,

ימגד

x

דבלב

(

..................................................................

5

יטרפמ

רצומה

..........................................................................................................................................................

7

טרפמ

ינכט

............................................................................................................................................

7

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

.......................................................................................................................

8

תונורתפ

הספדהל

םידיינמ

..................................................................................................................

10

ידממ

רצומה

........................................................................................................................................

11

םידממ

רובע

םירצומה

,

יפכ

םהש

םירכמנ

..........................................................................

11

םידממ

רובע

ירזיבא

הנזהה

טלפהו

....................................................................................

13

םידממ

רובע

םיבוליש

המגודל

לש

םירצומה

םירזיבאו

םיילנויצפוא

...................................

16

בוליש

ןושאר

..................................................................................................

17

בוליש

ינש

......................................................................................................

17

בוליש

ישילש

..................................................................................................

18

תכירצ

היגרנא

,

טרפמ

למשח

תוטילפו

תויטסוקא

.................................................................................

19

חווט

תביבס

הלעפה

............................................................................................................................

20

תרדגה

תרמוח

רצומה

תנקתהו

הנכותה

.................................................................................................................

21

2

ישגמ

ריינ

.....................................................................................................................................................

23

תניעט

שגמ

1

.........................................................................................................................................................

24

אובמ

...................................................................................................................................................

24

ןוויכ

ריינה

שגמב

1

.............................................................................................................................

26

תניעט

שגמ

2

םישגמהו

ל

-

500

תונויליג

.................................................................................................................

27

אובמ

...................................................................................................................................................

27

ןוויכ

ריינה

שגמב

2

םישגמבו

ל

-

500

תונויליג

......................................................................................

29

תניעט

שגמה

ילנויצפואה

לעב

תלוביקה

ההובגה

לש

1,500

תונויליג

.....................................................................

30

אובמ

...................................................................................................................................................

30

iii

HEWW

background image

ןעט

תא

שגמה

.....................................................................................................................................

30

תניעט

שגמה

ילנויצפואה

ירמוחל

הספדה

םימאתומ

תישיא

...................................................................................

32

אובמ

...................................................................................................................................................

32

תעיבק

תרוצת

רצומה

רובע

שגמ

ירמוח

הספדהה

םימאתומה

תישיא

..................................................

32

תניעט

ריינ

שגמב

ירמוחל

הספדה

םימאתומ

תישיא

............................................................................

33

ןוויכ

הספדה

לש

ריינ

שגמב

ירמוח

הספדה

םימאתומ

תישיא

..............................................................

34

תניעט

תופטעמ

......................................................................................................................................................

35

אובמ

...................................................................................................................................................

35

ןוויכ

הפטעמה

.....................................................................................................................................

36

3

םירמוח

םילכתמ

,

םירזיבא

םיקלחו

....................................................................................................................

37

תנמזה

םירמוח

םילכתמ

,

םירזיבא

םיקלחו

..............................................................................................................

38

הנמזה

.................................................................................................................................................

38

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

...................................................................................................................

38

םיקלח

םינתינה

ןוקיתל

לע

-

ידי

חוקלה

.................................................................................................

39

תפלחה

תינסחמ

רנוטה

..........................................................................................................................................

41

אובמ

...................................................................................................................................................

41

עדימ

לע

תינסחמ

רנוטה

......................................................................................................................

41

האצוה

הפלחהו

לש

תינסחמה

.............................................................................................................

42

ףלחה

תא

תינסחמ

תוכיסה

....................................................................................................................................

46

אובמ

...................................................................................................................................................

46

האצוה

הפלחהו

לש

תינסחמ

תוכיסה

...................................................................................................

46

4

הספדה

........................................................................................................................................................

47

תומישמ

הספדה

)

Windows

(

..................................................................................................................................

48

ןפוא

הספדהה

)

Windows

(

...................................................................................................................

48

הספדה

תיטמוטוא

ינשמ

ידצ

ףדה

)

Windows

(

.....................................................................................

50

הספדה

תינדי

ינשמ

ידצ

ףדה

)

Windows

(

............................................................................................

50

תספדה

םידומע

םיבורמ

ןויליגב

)

Windows

(

........................................................................................

51

תריחב

גוס

ריינה

)

Windows

(

..............................................................................................................

51

תומישמ

הספדה

תופסונ

......................................................................................................................

52

תומישמ

הספדה

)

OS X

(

.........................................................................................................................................

53

דציכ

סיפדהל

)

OS X

(

...........................................................................................................................

53

הספדה

תיטמוטוא

ינשמ

ידצ

ףדה

)

OS X

(

............................................................................................

53

הספדה

תינדי

ינשמ

ידצ

ףדה

)

OS X

(

....................................................................................................

53

תספדה

םידומע

םיבורמ

ןויליגב

)

OS X

(

...............................................................................................

54

תריחב

גוס

ריינה

)

OS X

(

......................................................................................................................

54

תומישמ

הספדה

תופסונ

......................................................................................................................

54

ןוסחא

תודובע

הספדה

רצומב

רובע

הספדה

דעומב

רחואמ

רתוי

...........................................................................

55

HEWW

iv

background image

אובמ

...................................................................................................................................................

55

תריצי

הדובע

תנסחואמ

)

Windows

(

.....................................................................................................

55

תריצי

הדובע

תנסחואמ

)

OS X

(

............................................................................................................

56

תספדה

הדובע

הנסחואש

....................................................................................................................

57

תקיחמ

הדובע

תנסחואמ

.....................................................................................................................

57

הספדה

ןקתהמ

דיינ

...............................................................................................................................................

59

אובמ

...................................................................................................................................................

59

תספדה

Wi-Fi Direct

ו

-

NFC

.................................................................................................................

59

HP ePrint

ךרד

אוד

"

ל

...........................................................................................................................

59

תנכות

HP ePrint

.................................................................................................................................

60

AirPrint

...............................................................................................................................................

60

הספדה

תצבושמ

ב

-

Android

...............................................................................................................

61

הספדה

תאיצימ

USB

.............................................................................................................................................

62

אובמ

...................................................................................................................................................

62

תלעפה

תאיצי

USB

ךרוצל

הספדה

.......................................................................................................

62

תספדה

יכמסמ

USB

............................................................................................................................

63

5

לוהינ

רצומה

.................................................................................................................................................

65

תעיבק

הרוצת

תמדקתמ

תועצמאב

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

)

EWS

(

...........................................................

66

אובמ

...................................................................................................................................................

66

השיג

לא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

לש

HP

................................................................................

66

ינייפאמ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

............................................................................................

67

הייסיטרכה

Information

)

עדימ

(

.......................................................................................

67

הייסיטרכה

General

)

יללכ

(

...............................................................................................

68

הייסיטרכה

Print

)

הספדה

(

...............................................................................................

68

הייסיטרכה

Troubleshooting

)

ןורתפ

תויעב

(

...................................................................

69

הייסיטרכה

Security

)

החטבא

(

.........................................................................................

69

הייסיטרכה

HP Web Services

)

יתוריש

טנרטניא

לש

HP

(

..................................................

70

הייסיטרכה

Networking

)

הדובע

תשרב

(

...........................................................................

70

המישרה

Other Links

)

םירושיק

םירחא

(

...........................................................................

71

הרוצת

תמדקתמ

םע

HP Utility

)

תינכות

תורישה

לש

HP

(

ל

-

OS X

...........................................................................

72

תחיתפ

HP Utility

................................................................................................................................

72

ינייפאמ

תינכות

תורישה

לש

HP

..........................................................................................................

72

תעיבק

תורדגה

תשר

IP

.........................................................................................................................................

74

בתכ

-

רותיו

לש

ףותיש

תוספדמ

...........................................................................................................

74

הגצה

וא

יוניש

לש

תורדגה

תשרה

.......................................................................................................

74

יוניש

םש

רצומה

תשרב

.......................................................................................................................

74

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

TCP/IP IPv4

חולמ

הרקבה

..........................................................................

75

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv6 TCP/IP

חולמ

הרקבה

..........................................................................

75

v

HEWW

background image

תורדגה

תוריהמ

רושיק

הספדהו

וד

-

תידדצ

..........................................................................................

76

ינייפאמ

החטבאה

לש

רצומה

.................................................................................................................................

78

אובמ

...................................................................................................................................................

78

תורהצה

אשונב

החטבא

.......................................................................................................................

78

תחטבא

IP

...........................................................................................................................................

78

האצקה

וא

יוניש

לש

תמסיס

תכרעמה

תועצמאב

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

...............................

78

תורבחתה

רצומל

.................................................................................................................................

79

הכימת

הנפצהב

:

םיקסיד

םיחישק

גוסמ

HP High Performance Secure

..............................................

79

תליענ

חול

םאה

...................................................................................................................................

80

תורדגה

ןוכסיח

......................................................................................................................................................

81

אובמ

...................................................................................................................................................

81

הספדה

םע

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

(

................................................................................................

81

תרדגה

רמייטה

הנישל

תעיבקו

תרוצת

רצומה

שומישל

חתמב

קפסהב

לש

1

טאו

וא

תוחפ

..................

81

HP Web Jetadmin

.................................................................................................................................................

83

ינוכדע

הנכות

החשוקו

...........................................................................................................................................

84

6

ןורתפ

תויעב

................................................................................................................................................

85

תכימת

תוחוקל

......................................................................................................................................................

86

תכרעמ

הרזעה

לש

חול

הרקבה

..............................................................................................................................

87

רוזחש

יכרע

תרירב

לדחמה

לש

ןרציה

....................................................................................................................

88

אובמ

...................................................................................................................................................

88

רוזחש

תורדגה

ןרציה

חולמ

הרקבה

לש

רצומה

....................................................................................

88

רוזחש

תורדגה

ןרציה

ךותמ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

)

ךא

קרו

םירצומב

םירבוחמה

תשרל

(

.....

88

העדוהה

"

Cartridge is low

) "

תינסחמה

תדמוע

ןקורתהל

(

וא

"

Cartridge is very low

) "

תינסחמה

טעמכ

הקיר

(

תגצומ

חולב

הרקבה

לש

רצומה

.............................................................................................................................

89

יוניש

תורדגה

"

ךומנ

דואמ

"

..................................................................................................................

89

רובע

םירצומ

םע

תלוכי

סקפ

............................................................................................

89

תנמזה

םירמוח

םילכתמ

.......................................................................................................................

90

רצומה

וניא

ףסוא

ריינ

וא

שיש

תולקת

הנזהב

.........................................................................................................

91

אובמ

...................................................................................................................................................

91

רצומה

אל

ףסוא

ריינ

...........................................................................................................................

91

רצומה

ףסוא

תונויליג

ריינ

םיבורמ

......................................................................................................

91

רורחש

תומיסח

ריינ

...............................................................................................................................................

92

אובמ

...................................................................................................................................................

92

םימוקימ

לש

תומיסח

ריינ

....................................................................................................................

92

טווינ

יטמוטוא

ךרוצל

רורחש

תומיסח

..................................................................................................

93

התא

לקתנ

תומיסחב

ריינ

תופוכת

וא

תורזוח

?

.....................................................................................

93

רורחש

תומיסח

ריינ

שגמב

1

...............................................................................................................

94

רורחש

תומיסח

ריינ

שגמב

2

םישגמבו

ל

-

500

תונויליג

........................................................................

94

רורחש

תומיסח

ריינ

שגמב

ילנויצפואה

לעב

תלוביקה

ההובגה

ל

-

1,500

תונויליג

................................

96

HEWW

vi

background image

רורחש

תומיסח

ריינ

רוזאב

תינסחמ

רנוטה

..........................................................................................

97

רורחש

תומיסח

ריינ

לסב

טלפה

ירוחאה

............................................................................................

101

רורחש

תומיסח

ריינ

רוזאב

ה

-

fuser

..................................................................................................

101

רורחש

תומיסח

ריינ

לסב

טלפה

........................................................................................................

106

רורחש

תומיסח

ריינ

תדיחיב

הספדהה

ודה

-

תידדצ

............................................................................

106

רורחש

תומיסח

ריינ

ןיזמב

תופטעמה

................................................................................................

108

רורחש

תומיסח

ריינ

תביתב

ראודה

םע

השימח

םילס

........................................................................

109

רורחש

תומיסח

םרעמב

וא

קדהמב

/

םרעמ

.........................................................................................

111

רורחש

תומיסח

ריינ

םרעמב

וא

קדהמב

/

םרעמ

................................................................

111

יוניפ

תומיסח

תוכיס

קדהמב

/

םרעמ

................................................................................

113

רופיש

תוכיא

הספדהה

........................................................................................................................................

115

אובמ

.................................................................................................................................................

115

ספדה

תינכותמ

תרחא

.......................................................................................................................

115

קודב

תא

תרדגה

גוס

ריינה

רובע

תדובע

הספדהה

............................................................................

115

קודב

תא

תרדגה

גוס

ריינה

)

Windows

(

...........................................................................

115

תקידב

תרדגה

גוס

ריינה

)

OS X

(

.....................................................................................

115

קודב

תא

בצמ

תינסחמ

רנוטה

...........................................................................................................

116

יוקינ

רצומה

......................................................................................................................................

116

תספדה

ףד

יוקינ

.............................................................................................................

116

הקידב

תילאוזיו

לש

תינסחמ

רנוטה

...................................................................................................

117

קודב

תא

ריינה

תאו

תביבס

הספדהה

................................................................................................

117

בלש

1

:

שמתשה

ריינב

דמועה

תושירדב

טרפמה

לש

HP

..................................................

117

בלש

2

:

תקידב

הביבסה

..................................................................................................

117

בלש

3

:

רדגה

תא

רושיי

שגמה

ילאודיבידניאה

................................................................

118

הסנ

שמתשהל

להנמב

הספדה

רחא

...................................................................................................

118

ןורתפ

תויעב

תשרב

תיווק

...................................................................................................................................

120

אובמ

.................................................................................................................................................

120

רוביח

יזיפ

אל

ןיקת

...........................................................................................................................

120

בשחמה

שמתשמ

תבותכב

IP

היוגש

רובע

רצומה

..............................................................................

120

בשחמה

וניא

חילצמ

רשקתל

םע

רצומה

.............................................................................................

120

רצומה

שמתשמ

תורדגהב

תויוגש

רובע

רושיקה

תרושקתהו

ודה

-

תינוויכ

לש

תשרה

.........................

121

ןכתיי

תונכותש

תושדח

תומרוג

תויעבל

תומיאת

...............................................................................

121

ןכתיי

תרדגהש

בשחמה

וא

תנחת

הדובעה

היוגש

..............................................................................

121

רצומה

תבשומ

וא

תורדגהש

תשר

תורחא

תויוגש

..............................................................................

121

סקדניא

.........................................................................................................................................................

123

vii

HEWW

background image

HEWW

viii

background image

1

הריקס

תיללכ

לש

רצומה

יטבמ

רצומה

יטרפמ

רצומה

תרדגה

תרמוח

רצומה

תנקתהו

הנכותה

תלבקל

עדימ

ףסונ

:

רקב

תבותכב

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

הרזעה

הפיקמה

לש

HP

רובע

רצומה

תללוכ

תא

עדימה

אבה

:

Install and configure

)

ןקתה

עבקו

הרוצת

(

Learn and use

)

דמל