Βοήθεια HP LaserJet Enterprise M605 series

background image

Οδηγός Χρήσης

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Οδηγός χρήσης

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή

ή η μετάφραση χωρίς προηγούμενη γραπτή

άδεια, με εξαίρεση τα όσα επιτρέπονται από

τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται

στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που

συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις

υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν

πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσθετη

εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή

συντακτικά σφάλματα ή παραλήψεις του

παρόντος.

Αριθμός εξαρτήματος: E6B67-90931

Edition 1, 4/2015

Πιστοποιήσεις εμπορικών σημάτων

Τα Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

και

PostScript

®

είναι εμπορικά σήματα της Adobe

Systems Incorporated.

Η ονομασία Apple και το λογότυπο της Apple

είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Computer,

Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η

ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple

Computer, Inc. Η χρήση του iPod μπορεί να

γίνει μόνο με νόμιμη αντιγραφή ή αντιγραφή

κατόπιν εξουσιοδότησης από τον κάτοχο των

δικαιωμάτων. Μην αντιγράφετε παράνομα

μουσική.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®, Windows®

XP και Windows Vista® είναι σήματα

κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft

Corporation.

Το UNIX

®

είναι σήμα κατατεθέν της The Open

Group.

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Επισκόπηση συσκευής ................................................................................................................................... 1

Προβολές προϊόντος .............................................................................................................................................. 1

Μπροστινή πλευρά προϊόντος ............................................................................................................ 2
Πίσω πλευρά προϊόντος ...................................................................................................................... 3
Θύρες διασύνδεσης ............................................................................................................................. 4
Όψη πίνακα ελέγχου (πίνακας ελέγχου 4 γραμμών, μόνο στα μοντέλα n και dn) ............................ 4
Όψη πίνακα ελέγχου (πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής, μόνο στα μοντέλα x) ................................. 5

Προδιαγραφές προϊόντος ...................................................................................................................................... 8

Τεχνικές προδιαγραφές ...................................................................................................................... 8
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα ........................................................................................ 10
Λύσεις φορητής εκτύπωσης ............................................................................................................. 12
Διαστάσεις προϊόντος ....................................................................................................................... 13

Διαστάσεις των προϊόντων, όπως πωλούνται ............................................................... 13
Διαστάσεις των εξαρτημάτων εισόδου και εξόδου ....................................................... 15
Διαστάσεις δειγμάτων συνδυασμών των προϊόντων και των προαιρετικών
εξαρτημάτων .................................................................................................................. 18

Πρώτος συνδυασμός .................................................................................... 19
Δεύτερος συνδυασμός .................................................................................. 19
Τρίτος συνδυασμός ...................................................................................... 20

Κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρικές προδιαγραφές και εκπομπές θορύβου .................................. 21
Εύρη περιβάλλοντος λειτουργίας ..................................................................................................... 22

Ρύθμιση υλικού προϊόντος και εγκατάσταση λογισμικού .................................................................................. 23

2 Δίσκοι χαρτιού ............................................................................................................................................ 25

Τοποθέτηση χαρτιού στο Δίσκο 1 ....................................................................................................................... 26

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 26
Προσανατολισμός χαρτιού Δίσκου 1 ................................................................................................ 28

Τοποθέτηση χαρτιού στο Δίσκο 2 και τους δίσκους 500 φύλλων ..................................................................... 29

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 29
Προσανατολισμός χαρτιού στο Δίσκο 2 και στους δίσκους 500 φύλλων ....................................... 31

Τοποθέτηση του προαιρετικού δίσκου υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων ............................................... 32

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 32

ELWW

iii

background image

Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο ........................................................................................................ 32

Τοποθέτηση του προαιρετικού, προσαρμοσμένου δίσκου μέσων .................................................................... 34

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 34
Διαμόρφωση του προϊόντος για τον προσαρμοσμένο δίσκο μέσων ............................................... 34
Τοποθετήστε χαρτί στον προσαρμοσμένο δίσκο μέσων ................................................................. 35
Προσανατολισμός χαρτιού στον προσαρμοσμένο δίσκο μέσων ..................................................... 36

Τοποθέτηση φακέλων ......................................................................................................................................... 37

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 37
Προσανατολισμός φακέλου ............................................................................................................. 38

3 Αναλώσιμα, αξεσουάρ και εξαρτήματα .......................................................................................................... 39

Παραγγελία αναλώσιμων, εξαρτημάτων και αξεσουάρ .................................................................................... 40

Παραγγελία ....................................................................................................................................... 40
Αναλώσιμα και εξαρτήματα .............................................................................................................. 40
Εξαρτήματα που επισκευάζονται από τον πελάτη ........................................................................... 42

Αντικατάσταση του δοχείου γραφίτη ................................................................................................................. 44

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 44
Πληροφορίες για τα δοχεία γραφίτη ................................................................................................ 44
Αφαίρεση και επανατοποθέτηση του δοχείου ................................................................................. 45

Αντικατάσταση της κασέτας κλιπ συρραφής ...................................................................................................... 49

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 49
Αφαίρεση και αντικατάσταση της κασέτας κλιπ συρραφής ............................................................ 49

4 Εκτύπωση ................................................................................................................................................... 51

Εργασίες εκτύπωσης (Windows) ......................................................................................................................... 52

Πώς να εκτυπώσετε (Windows) ........................................................................................................ 52
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Windows) ........................................................................ 53
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Windows) ................................................................... 53
Εκτύπωση πολλών σελίδων ανά φύλλο (Windows) ........................................................................ 54
Επιλογή τύπου χαρτιού (Windows) ................................................................................................... 54
Πρόσθετες εργασίες εκτύπωσης ...................................................................................................... 55

Εργασίες εκτύπωσης (OS X) ................................................................................................................................ 56

Τρόπος εκτύπωσης (OS X) ................................................................................................................. 56
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (OS X) ................................................................................ 56
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (OS X) .......................................................................... 56
Εκτύπωση πολλών σελίδων ανά φύλλο (OS X) ............................................................................... 57
Επιλογή τύπου χαρτιού (OS X) .......................................................................................................... 57
Πρόσθετες εργασίες εκτύπωσης ...................................................................................................... 57

Αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης στο προϊόν για εκτύπωση αργότερα ......................................................... 58

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 58
Δημιουργία αποθηκευμένης εργασίας (Windows) ........................................................................... 58

iv

ELWW

background image

Δημιουργία αποθηκευμένης εργασίας (OS X) ................................................................................... 60
Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας ....................................................................................... 60
Διαγραφή μιας αποθηκευμένης εργασίας ........................................................................................ 61

Εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών ................................................................................................................ 62

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 62
Εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct και NFC ............................................................................................... 62
HP ePrint μέσω email ........................................................................................................................ 62
Λογισμικό HP ePrint .......................................................................................................................... 63
AirPrint ............................................................................................................................................... 64
Ενσωματωμένη εκτύπωση Android .................................................................................................. 64

Εκτύπωση από τη θύρα USB ................................................................................................................................ 65

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 65
Ενεργοποίηση της θύρας USB για εκτύπωση ................................................................................... 65
Εκτύπωση εγγράφων USB ................................................................................................................ 66

5 Διαχείριση της συσκευής .............................................................................................................................. 67

Ρύθμιση παραμέτρων για προχωρημένους με τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web (EWS) της HP ................. 68

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 68
Πρόσβαση στον ενσωματωμένο διακομιστή Web της ΗΡ (EWS) ..................................................... 68
Δυνατότητες του ενσωματωμένου διακομιστή web της HP ............................................................ 69

Καρτέλα Information (Πληροφορίες) ............................................................................. 69
Καρτέλα General (Γενικά) ............................................................................................... 70
Καρτέλα Εκτύπωση ........................................................................................................ 71
Καρτέλα Troubleshooting (Αντιμετώπιση προβλημάτων) ............................................ 71
Καρτέλα Security (Ασφάλεια) ......................................................................................... 72
Καρτέλα HP Web Services (Υπηρεσίες Web της HP) ....................................................... 72
Καρτέλα Networking (Δικτύωση) ................................................................................... 73
Λίστα Other Links (Άλλες συνδέσεις) ............................................................................. 74

Ρύθμιση παραμέτρων για προχωρημένους με το βοηθητικό πρόγραμμα HP Utility για OS X .......................... 76

Άνοιγμα του HP Utility ....................................................................................................................... 76
Λειτουργίες του HP Utility ................................................................................................................. 76

Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου ΙΡ ................................................................................................................... 78

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή .................................................... 78
Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου ........................................................................................... 78
Μετονομασία του προϊόντος σε ένα δίκτυο ..................................................................................... 78
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv4 από τον πίνακα ελέγχου ...................... 79
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv6 από τον πίνακα ελέγχου ...................... 80
Ρυθμίσεις ταχύτητας σύνδεσης και αμφίδρομης λειτουργίας ......................................................... 80

Δυνατότητες ασφαλείας της συσκευής ............................................................................................................... 82

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 82
Δηλώσεις ασφαλείας ........................................................................................................................ 82

ELWW

v

background image

Ασφάλεια IP ....................................................................................................................................... 82
Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του συστήματος μέσω του Ενσωματωμένου
διακομιστή Web ................................................................................................................................. 82
Σύνδεση στη συσκευή ....................................................................................................................... 83
Υποστήριξη κρυπτογράφησης: Ασφαλείς σκληροί δίσκοι HP High Performance ........................... 83
Κλείδωμα του μορφοποιητή ............................................................................................................. 84

Ρυθμίσεις εξοικονόμησης .................................................................................................................................... 85

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 85
Εκτύπωση με τη λειτουργία EconoMode .......................................................................................... 85
Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη αναστολής λειτουργίας και διαμορφώστε το προϊόν, ώστε να
καταναλώνει ισχύ 1 watt ή λιγότερο. ............................................................................................... 85

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 87
Ενημερώσεις λογισμικού και υλικού .................................................................................................................. 88

6 Επίλυση προβλημάτων ................................................................................................................................ 89

Υποστήριξη πελατών ........................................................................................................................................... 90
Σύστημα βοήθειας του πίνακα ελέγχου .............................................................................................................. 91
Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλογών ........................................................................................................ 92

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 92
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων από τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ......................... 92
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων από τον Ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP
(μόνο για προϊόντα συνδεδεμένα σε δίκτυο) ................................................................................... 92

Στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος εμφανίζεται το μήνυμα "Χαμηλή στάθμη δοχείου γραφίτη" ή "Πολύ
χαμηλή στάθμη δοχείου γραφίτη". ..................................................................................................................... 94

Αλλαγή των ρυθμίσεων "Πολύ χαμηλή" στάθμη .............................................................................. 94

Για προϊόντα με δυνατότητα φαξ ................................................................................... 94

Παραγγελία αναλώσιμων ................................................................................................................. 95

Το προϊόν δεν τραβά χαρτί ή η τροφοδοσία δεν γίνεται σωστά ........................................................................ 96

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 96
Το προϊόν δεν έλκει χαρτί ................................................................................................................. 96
Το προϊόν έλκει πολλά φύλλα χαρτιού ............................................................................................ 96

Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού ..................................................................................................................... 97

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 97
Θέσεις εμπλοκών .............................................................................................................................. 97
Αυτόματη πλοήγηση για αποκατάσταση εμπλοκών ........................................................................ 98
Αντιμετωπίζετε συχνές ή επαναλαμβανόμενες εμπλοκές χαρτιού; ................................................ 98
Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού στο Δίσκο 1 ............................................................................... 99
Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού στο Δίσκο 2 και τους δίσκους 500 φύλλων ............................ 99
Αποκατάσταση εμπλοκών στον προαιρετικό δίσκο υψηλής χωρητικότητας 1.500 φύλλων ...... 101
Αποκατάσταση εμπλοκών στην περιοχή του δοχείου γραφίτη .................................................... 103
Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού στον πίσω δίσκο εξόδου ........................................................ 106

vi

ELWW

background image

Αποκατάσταση εμπλοκών στην περιοχή σταθεροποιητή γραφίτη ............................................... 107
Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού στο δίσκο εξόδου ................................................................... 112
Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού στο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης ................................ 112
Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού στο εξάρτημα τροφοδοσίας φακέλων .................................. 114
Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού στο γραμματοκιβώτιο 5 δίσκων ............................................ 116
Αποκατάσταση εμπλοκών στη μονάδα συρραφής ή στη μονάδα συρραφής/στοίβαξης ............. 118

Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού στη μονάδα συρραφής ή στη μονάδα
συρραφής/στοίβαξης ................................................................................................... 118
Αποκατάσταση εμπλοκών κλιπ συρραφής στη μονάδα συρραφής/στοίβαξης .......... 119

Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης ...................................................................................................................... 121

Εισαγωγή ......................................................................................................................................... 121
Εκτύπωση από διαφορετικό πρόγραμμα λογισμικού .................................................................... 121
Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού για την εργασία εκτύπωσης .............................................. 121

Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (Windows) ....................................................... 121
Έλεγχος ρύθμισης τύπου χαρτιού (OS X) ..................................................................... 121

Έλεγχος κατάστασης δοχείου γραφίτη .......................................................................................... 122
Καθαρισμός του προϊόντος ............................................................................................................. 122

Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού ................................................................................... 122

Οπτικός έλεγχος του δοχείου γραφίτη ........................................................................................... 123
Έλεγχος χαρτιού και περιβάλλοντος εκτύπωσης .......................................................................... 123

Βήμα 1: Χρησιμοποιήστε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP ....................... 123
Βήμα 2: Έλεγχος του περιβάλλοντος ........................................................................... 123
Βήμα 3: Ρύθμιση ευθυγράμμισης μεμονωμένου δίσκου ............................................. 124

Δοκιμή διαφορετικού προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης ........................................................ 124

Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου .................................................................................................. 126

Εισαγωγή ......................................................................................................................................... 126
Κακή ενσύρματη σύνδεση ............................................................................................................... 126
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση ΙΡ για το προϊόν ......................................... 126
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το προϊόν ........................................................... 126
Το προϊόν χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για το δίκτυο .......... 127
Τα προβλήματα συμβατότητας μπορεί να οφείλονται σε νέα προγράμματα. .............................. 127
Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί σωστά ................................ 127
Το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι εσφαλμένες ............ 127

Ευρετήριο .................................................................................................................................................... 129

ELWW

vii

background image

viii

ELWW

background image

1