HP LaserJet Enterprise M605 series - Rejstřík

background image

Rejstřík

A

adresa IPv4 76

adresa IPv6 76

AirPrint 61

akustické specifikace 21

B

bezdrátový tiskový server

číslo dílu 40

Bonjour

identifikace 66

brána, výchozí nastavení 76

Č

čísla dílů

náhradní díly 41

příslušenství 40

spotřební materiál 41

tonerová kazeta 41

zásobníky svorek 41

číslo produktu

umístění 3

D

duplexní jednotka

odstranění uvíznutého papíru

109

umístění 3

duplexní tisk

Mac 54

duplexní tisk (oboustranný)

Windows 51

duplexní tisk (oboustranný tisk)

nastavení (Windows) 51

E

elektrická energie

spotřeba 21

elektrické specifikace 21

Ethernet (RJ-45)

umístění 4

Explorer, podporované verze

integrovaný webový server HP

66

externí úložiště USB

tisk z 63

F

firmware

aktualizace, Mac 73

fixační jednotka

odstranění uvíznutého papíru

104

fólie

tisk (Windows) 52

formátovací modul

umístění 3

H

HIP (konektor pro integraci hardwaru)

umístění 3

hlavní vypínač

umístění 2

hmotnost produktu 12

HP ePrint 60

HP Utility 73

HP Utility, OS X 73

HP Utility pro systém Mac

Bonjour 73

funkce 73

HP Web Jetadmin 84

I

informační stránka

integrovaný webový server HP

67

integrovaný webový server

přiřazení hesla 79

spuštění 75

změna názvu produktu 75

změna síťových nastavení 75

integrovaný webový server (EWS)

funkce 66

připojení k síti 66

integrovaný webový server HP

informační stránka 67

nastavení tisku 68

nastavení zabezpečení 69

obecné nastavení 68

odstraňování problémů 69

otevření 75

seznam dalších odkazů 72

síťové nastavení 70

webové služby HP 70

změna názvu produktu 75

změna síťového nastavení 75

integrovaný webový server HP (EWS)

funkce 66

připojení k síti 66

Internet Explorer, podporované verze

integrovaný webový server HP

66

IPsec 79

J

jednotka pro oboustranný tisk

číslo dílu 40

Jetadmin, HP Web 84

K

kazeta

výměna 43

kazety

objednací čísla 43

klávesnice

umístění 2

CSWW

Rejstřík 125

background image

konektor pro integraci hardwaru (HIP)

umístění 3

M

maska podsítě 76

místní síť (LAN)

umístění 4

mobilní tisk

zařízení Android 62

mobilní tisk, podporovaný

software 12

moduly DIMM

čísla dílů 40

N

načtení souboru, Mac 73

náhradní díly

čísla dílů 41

nápověda, ovládací panel 89

nápověda online, ovládací panel 89

nastavení

obnovení výrobního 90

nastavení oboustranného tisku,

změna 77

nastavení ovladače systému Mac

ukládání úlohy 57

nastavení rychlosti připojení k síti,

změna 77

nastavení tisku

integrovaný webový server HP

68

nastavení zabezpečení

integrovaný webový server HP

69

Netscape Navigator, podporované

verze

integrovaný webový server HP

66

O

obálky

orientace 28

plnění do zásobníku 1 26

obálky, vkládání 37

obecné nastavení

integrovaný webový server HP

68

objednávání

spotřební materiál a

příslušenství 40

oblast tonerové kazety

odstranění uvíznutého papíru

100

obnovení výrobního nastavení 90

oboustranný tisk

Mac 54

nastavení (Windows) 51

ruční (Mac) 54

ruční (Windows) 51

systém Windows 51

odstraňování

uložené úlohy 58

odstraňování problémů

integrovaný webový server HP

69

problémy s podáváním papíru

93

online podpora 88

operační systémy, podporované 10

OS X

HP Utility 73

otvor pro bezpečnostní zámek

umístění 4

ovládací panel

nápověda 89

umístění 2

umístění funkcí 4, 5

ovladače, podporované 10

P

paměť

obsažená 8

paměťový čip (toner)

umístění 43

papír

orientace v zásobníku 1 28

orientace v zásobníku 2

a v zásobnících na 500 listů 31

orientace v zásobníku na vlastní

média 36

plnění zásobníku 1 26

plnění zásobníku 2 a zásobníků na

500 listů 29

uvíznutí 95

výběr 120

papír, objednávání 40

Péče o zákazníky společnosti HP 88

pevné disky

šifrované 80

pevný disk

číslo dílu 40

písma

načtení, Mac 73

plnění

papír do zásobníku 1 26

papír do zásobníku 2 a zásobníků

na 500 listů 29

počet stránek na list

výběr (Mac) 55

výběr (Windows) 52

počet stránek za minutu 8

podavač obálek

číslo dílu 40

odstranění uvíznutého papíru

111

podavač obálek, vkládání 37

podpora

online 88

port místní sítě (LAN)

umístění 4

port místní sítě (RJ-45)

umístění 4

port místní sítě (USB)

umístění 4

port USB

povolení 63

porty

umístění 4

porty faxu

umístění 4

porty rozhraní

umístění 4

porty USB, volitelné

číslo dílu 40

požadavky na prohlížeč

integrovaný webový server HP

66

požadavky na webový prohlížeč

integrovaný webový server HP

66

problémy s podáváním papíru

řešení 93

přihlášení

ovládací panel 80

přihrádky, výstupní

umístění 2

přípojka pro napájení

umístění 3

126 Rejstřík

CSWW

background image

příslušenství

čísla dílů 40

objednávání 40

příslušenství NFC

číslo dílu 40

příslušenství sešívačky

odstranění uvíznutého papíru

114

příslušenství schránky

odstranění uvíznutého papíru

112

příslušenství stohovače

odstranění uvíznutého papíru

114

R

režim spánku 82

rozměry produktu 12

ruční oboustranný tisk

Mac 54

Windows 51

rychlost, optimalizace 82

Ř

řešení potíží

kabelová síť 123

problémy se sítí 123

uvíznutí 95

S

sady pro údržbu

čísla dílů 41

sériové číslo

umístění 3

sešívačka se stohovačem

číslo dílu 40

seznam dalších odkazů

integrovaný webový server HP

72

schránka s více přihrádkami

číslo dílu 40

síť

nastavení, změna 75

název produktu, změna 75

sítě

adresa IPv4 76

adresa IPv6 76

HP Web Jetadmin 84

maska podsítě 76

podporované 8

výchozí brána 76

síťové

nastavení, zobrazení 75

síťové nastavení

integrovaný webový server HP

70

software

HP Utility 73

software HP ePrint 61

speciální papír

tisk (Windows) 52

specifikace

elektrické a akustické 21

sponky v příslušenství sešívačky

odstranění uvíznutí 114

spotřeba energie

1 watt nebo méně 82

spotřeba energie, optimalizace 82

spotřební materiál

čísla dílů 41

nastavení při nízké prahové

hodnotě 91

objednání 40

používání při nedostatku 91

stav, zobrazení v nástroji

HP Utility for Mac 73

výměna tonerové kazety 43

výměna zásobníku svorek 48

správa sítě 75

stav

HP Utility, Mac 73

stav produktu 4, 5

stav spotřebního materiálu 119

stav tonerové kazety 119

stohovač

číslo dílu 40

stojan

číslo dílu 40

Š

štítky

tisk (Windows) 52

T

TCP/IP

ruční konfigurace parametrů

IPv4 76

ruční konfigurace parametrů

IPv6 76

technická podpora

online 88

tisk

uložené úlohy 58

z externího úložiště USB 63

tisk na obě strany

manuálně, Windows 51

Windows 51

tisk na obě strany média

nastavení (Windows) 51

tisková média

plnění do zásobníku 1 26

tiskové ovladače, podporované 10

Tisk pomocí protokolu Near Field

Communication 60

Tisk pomocí protokolu NFC 60

Tisk pomocí protokolu Wi-Fi Direct

60

tisk z připojeného zařízení USB 63

tlačítko Domů

umístění 4, 5

tlačítko Nápověda

umístění 4, 5

tlačítko Obnovit

umístění 5

tlačítko Odhlásit

umístění 5

tlačítko Přihlásit

umístění 5

tlačítko Síť

umístění 5

tlačítko Stop

umístění 4, 5

tlačítko Úsporný režim

umístění 5

tlačítko Výběr jazyka

umístění 5

tonerová kazeta

čísla dílů 41

komponenty 43

výměna 43

tonerové kazety

nastavení limitu pro nedostatek

toneru 91

objednací čísla 43

použití při nedostatku toneru 91

typ papíru

výběr (Windows) 52

typy papíru

výběr (Mac) 55

CSWW

Rejstřík 127

background image

U

ukládání úloh

v systému Windows 56

úlohy,uložené

nastavení systému Mac 57

odstraňování 58

tisk 58

vytváření (Windows) 56

uložená,úloha

nastavení systému Mac 57

uložené úlohy

odstraňování 58

tisk 58

vytváření (Mac) 57

vytváření (Windows) 56

uvíznutí

automatický postup 95

fixační jednotka 104

příčiny 95

příslušenství sešívačky 114

příslušenství stohovače 114

zásobník 1 96

zásobník 2 96

zásobníky na 500 listů 96

uvíznutí médií

duplexní jednotka 109

místa 94

výstupní přihrádka 109

uvíznutí papíru

místa 94

oblast tonerové kazety 100

uvíznutý papír 98

podavač obálek 111

příslušenství schránky 112

zadní výstupní přihrádka 103

zásobník HCI 98

zásobník na 1500 listů 98

uzamčení

formátor 81

V

velkokapacitní vstupní zásobník na

1500 listů

číslo dílu 40

velkokapacitní zásobník, plnění 32

více stránek na list

tisk (Mac) 55

tisk (Windows) 52

vyčištění

dráha papíru 119

výchozí brána, nastavení 76

výměna

tonerová kazeta 43

zásobník svorek 48

vypínač napájení

umístění 2

vysokorychlostní tiskový port USB

2.0

umístění 4

výstupní přihrádka

odstranění uvíznutí 109

výstupní přihrádky

umístění 2

W

webové služby HP

povolení 70

webové stránky

HP Web Jetadmin, stažení 84

zákaznická podpora 88

Z

zabezpečení

šifrovaný pevný disk 80

Zabezpečení protokolu IP 79

zadní výstupní přihrádka

odstranění uvíznutého papíru

103

zákaznická podpora

online 88

zařízení Android

tisk z 62

zásobník

objednací číslo 48

zásobník 1

odstranění uvíznutého papíru

96

orientace papíru 28

zásobník 2

odstranění uvíznutého papíru

96

zásobník 2 a zásobníky na 500 listů

orientace papíru 31

plnění 29

zásobník HCI

odstranění uvíznutého papíru

98

zásobník na 1500 listů

odstranění uvíznutého papíru

98

zásobník na 500 listů

odstranění uvíznutého papíru

96

zásobník na vlastní média

číslo dílu 40

orientace papíru 36

zásobník na vlastní média, vložení

34

zásobník svorek

objednací číslo 48

výměna 48

zásobníky

kapacita 8

obsažené 8

umístění 2

zásobníky na 500 listů

čísla dílů 40

zásobníky papíru

čísla dílů 40

zásobníky svorek

čísla dílů 41

128 Rejstřík

CSWW

background image
background image

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*E6B67-90921*

*E6B67-90921*

E6B67-90921