HP LaserJet Enterprise M605 series - Information (Информация)

background image

Information (Информация)

Таблица 5-1

Раздел Information (Информация) на вградения уеб сървър на HP

Меню

Описание

Device Status (Състояние на

устройството)

Показва състоянието на продукта и очакваното оставащо време на живот на

консумативите HP. Тази страница показва също така зададения тип и размер на

хартията за всяка тава. За да промените настройките по подразбиране, кликнете

върху връзката Change Settings (Промяна на настройките).

Job Log (Регистър на заданията)

Показва резюме за всички задания, обработени от устройството.

Configuration Page (Страница с

конфигурацията)

Показва информацията, която се намира на страницата с конфигурация.

Supplies Status Page (Страница за

състоянието на консумативите)

Показва състоянието на консумативите за продукта.

Event Log Page (Страница с журнала на

събитията)

Показва списък на всички събития и грешки в продукта. Използвайте връзката HP

Instant Support (Незабавна поддръжка на HP) (в областта Other Links (Други

връзки) на всички страници на вградения уеб сървър на HP), за да се свържете с

набор от динамични уеб страници, които помагат за решаването на проблеми. Тези

страници показват и допълнителни услуги, налични за продукта.

Usage Page (Страница за използването) Показва общия брой отпечатани от продукта страници, групирани по размер и тип

на хартията, и по пътя, по който е преминала при отпечатване.

Device Information (Информация за

устройството)

Показва името в мрежата, адреса и информация за модела на продукта. За да

персонализирате тези записи, кликнете върху менюто Device Information

(Информация за устройството) на раздела General (Общи).

Control Panel Snapshot (Снимка на

контролния панел)

Показва изображение на текущия екран на дисплея на контролния панел.

BGWW

Разширена конфигурация чрез вградения уеб сървър на HP (EWS)

69

background image

Таблица 5-1

Раздел Information (Информация) на вградения уеб сървър на HP (продължение)

Меню

Описание

Печат

Качете готов за печат файл от компютъра, за да се отпечата. Продуктът използва

настройките за печат по подразбиране, за да отпечата файла.

Printable Reports and Pages (Отчети и

страници за печат)

Изброява вътрешните отчети и страници за продукта. Изберете един или повече

елемента за отпечатване или показване.