HP LaserJet Enterprise M605 series - Раздел Print (Печат)

background image

Раздел Print (Печат)

Таблица 5-3

Раздел Print на вградения уеб сървър на HP

Меню

Описание

Retrieve from USB Setup

(Конфигуриране на „Извличане от

USB“)

Активира или деактивира менюто

Retrieve from USB (Извличане от USB)

от

контролния панел.

Manage Stored Jobs (Управление на

съхранените задания)

Активира или деактивира способността за съхраняване на задания в паметта на

продукта.

Конфигуриране на опциите за съхраняване на задания.

Adjust paper types (Настройка на

видовете хартия)

Игнориране зададените по подразбиране фабрични настройки за режим ако

възникнат проблеми с качеството на печат при използването на определен тип

хартия.

Restrict Color (Ограничаване на цвета)

(Само за продукти, работещи с цвят)

Позволява или ограничава цветен печат.

Задава разрешения за отделни потребители или за задания, изпратени от

конкретни приложни програми.

General Print Settings (Общи настройки

за печат)

Конфигуриране на настройките за всички задания.

Manage Trays (Управление на тавите)

Конфигурира настройките за тави за хартия.