HP LaserJet Enterprise M605 series - Функции на HP Utility

background image

Функции на HP Utility

Лентата с инструменти HP Utility съдържа следните елементи:

Devices (Устройства): Щракнете върху този бутон за показване или скриване на продукти на Mac,

които са открити от HP Utility.

IP Settings (Настройки на IP): Щракнете върху този бутон, за да се върнете към основния изглед

на HP Utility.

HP Support (Поддръжка от HP): Щракнете върху този бутон, за да отворите браузър и да отидете

в уеб сайта за поддръжка на НP.

Supplies (Консумативи): Щракнете върху този бутон, за да отворите уеб сайта на HP SureSupply.

Registration (Регистрация): Щракнете върху този бутон, за да отворите уеб сайта на HP за

регистрация.

Recycling (Рециклиране): Щракнете върху този бутон, за да отворите уеб сайта на програмата за

рециклиране на НР "Партньори на планетата".

HP Utility се състои от страници, които се отварят с щракване в списъка All Settings (Всички

настройки). Таблицата по-долу описва задачите, които можете да изпълните с HP Utility.

Елемент

Описание

Supplies Status (Състояние на

консумативите)

Показва състоянието на консумативите на продукта и дава връзки за онлайн поръчване

на консумативи.

Device Information (Информация

за устройството)

Показва информация за текущо избраното устройство.

File Upload (Качване на файлове)

Прехвърля файлове от компютъра в устройството.

Upload Fonts (Качване на

шрифтове)

Прехвърля файлове с шрифтове от компютъра в устройството.

BGWW

Разширена конфигурация с HP Utility за OS X

75

background image

Елемент

Описание

HP Connected

Влиза в уеб сайта на HP Connected.

Update Firmware (Актуализиране

на фърмуера)

Прехвърля файл за актуализиране на фърмуера в устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази опция е достъпна само когато отворите менюто View (Преглед) и

изберете елемента Show Advanced Options (Показване на разширени опции).

Commands (Команди)

Изпраща специални символи или команди за печат към устройството след заданието за

печат.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази опция е достъпна само когато отворите менюто View (Преглед) и

изберете елемента Show Advanced Options (Показване на разширени опции).

Supplies Management

(Управление на консумативите)

Конфигурира какво трябва да прави устройството, когато консумативите са на

изчерпване.

Trays Configuration

(Конфигурация на тавите)

Променя настройките за тавите по подразбиране.

Output Devices (Изходни

устройства)

Управлява настройките за допълнителните изходни принадлежности.

Duplex Mode (Режим на

двустранен печат)

Включва режима за автоматичен двустранен печат.

Economode & Toner Density

(Икономичен режим и плътност

на тонера)

Конфигуриране на настройки за пестене на тонер.

E-mail Alerts (Предупреждения

по имейл)

Конфигуриране на автоматични имейл предупреждения за определени състояния на

продукти, например когато даден консуматив трябва да се подмени, когато тавите са

празни, ако капаците са отворени или има заседнала хартия.

Resolution (Разделителна

способност)

Задаване на резолюцията на печат по подразбиране.

Protect Direct Ports (Защита на

директните портове)

Забранява печатането по USB или паралелни портове.

Stored Jobs (Съхранени задания)

Управлява заданията за печат, съхранени на твърдия диск на устройството.

Network Settings (Настройки на

мрежата)

Конфигурира мрежовите настройки, например настройките за IPv4 и IPv6.

Additional Settings

(Допълнителни настройки)

Осигурява достъп до вградения уеб сървър на HP.

76

Глава 5 Управление на продукта

BGWW