HP LaserJet Enterprise M605 series - Настройте таймерът спящ режим и конфигурирайте продукта да използва мощност от 1 ват или по-малко

background image

Настройте таймерът спящ режим и конфигурирайте продукта да използва

мощност от 1 ват или по-малко

Продуктът притежава няколко опции към функцията на таймера за спящ режим с цел пестене на

енергия. Времето за забавяне активирането на състояние Sleep/Auto Off (Заспиване/Авт. изкл) може да

84

Глава 5 Управление на продукта

BGWW

background image

се променя, а потреблението на енергия по време на състояние Sleep/Auto Off (Заспиване/Авт. изкл)

варира според избора на опцията Wake/Auto On (Събуждане/Авт. вкл.).

1.

Натиснете бутона Home (Начало) от контролния панел на продукта.

2.

Отворете следните менюта:

Administration (Администриране)

General Settings (Общи настройки)

Energy Settings (Настройки за енергия)

Sleep Timer Settings (Настройки на таймера за заспиване)

3.

само за контролни панели с 4 реда: Изберете

Sleep/Auto Off Timer

, (Таймер за Заспиване/Авт.

изкл.), след което изберете

Enabled

(Разрешено). Натиснете бутона

OK

.

4.

Изберете

Sleep /Auto Off After

(Заспиване/Авт. изкл. след).

5.

Използвайте клавиатурата, за да въведете подходящия времеви период, след което натиснете

бутона

Save

(Запиши) или бутона

OK

.

ЗАБЕЛЕЖКА:

По подразбиране времето за режима за заспиване е 1 минута.

6.

Изберете една от опциите

Wake/Auto On to These Events

(Събуждане/Авт. вкл. при следните

събития):

All events

(Всички събития): Продуктът се "събужда", когато получи задание за печат (през

USB порт, мрежов порт или безжична връзка) или когато някой натисне бутон върху

контролния панел или отвори някой капак или тава.

Network port

(Мрежов порт): Продуктът се "събужда", когато получи задание за печат през

мрежов порт или когато някой натисне бутон върху контролния панел или отвори някой

капак или тава. Чрез тази настройка продуктът използва 1 ват или по-малко мощност,

докато е в състояние Sleep/Auto Off (Заспиване/Авт. изкл).

Power button only

(Само от бутона за захранване): Продуктът се "събужда" само когато някой

натисне бутон за включване. Чрез тази настройка продуктът използва 1 ват или по-малко

мощност, докато е в състояние Sleep/Auto Off (Заспиване/Авт. изкл).

BGWW

Настройки за икономична работа

85