HP LaserJet Enterprise M605 series - Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv6 TCP/IP от контролния панел

background image

Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv6 TCP/IP от контролния панел

Използвайте менютата

Administration (Администриране)

на контролния панел за ръчно задаване на IPv6

адреса.

1.

Натиснете бутона Home (Начало) от контролния панел на продукта.

2.

За да разрешите ръчно конфигуриране, отворете следните менюта:

Administration (Администриране)

Network Settings (Настройки на мрежата)

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect)

TCP/IP

IPV6 Settings (Настройки за IPV6)

Address (Адрес)

Manual Settings (Ръчни настройки)

Enable (Разрешаване)

Изберете опцията

On (Вкл.)

, след което докоснете бутона

Save (Запазване)

.

3.

За конфигуриране на адрес, докоснете бутона

Address (Адрес)

и след това докоснете полето, за да

отворите клавиатура.

4.

Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете адреса, след което докоснете бутона

OK

.

5.

Докоснете бутона

Save

(Запиши) или натиснете бутона

OK

.