HP LaserJet Enterprise M605 series - Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv4 TCP/IP от контролния панел

background image

Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv4 TCP/IP от контролния панел

Използвайте менютата

Administration (Администриране)

на контролния панел за ръчно задаване на IPv4

адреса, маската на подмрежата и шлюза по подразбиране.

1.

Натиснете бутона Home (Начало) от контролния панел на продукта.

2.

Отворете следните менюта:

Administration (Администриране)

Network Settings (Настройки на мрежата)

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect)

TCP/IP

Настройки за IPV 4

Config Method (Метод на конфигуриране)

3.

Изберете опцията

Manual (Ръчен)

, след което докоснете бутона

Save (Запазване)

.

4.

Отворете менюто

Manual Settings (Ръчни настройки)

.

78

Глава 5 Управление на продукта

BGWW

background image

5.

Докоснете опцията

IP адрес (IP адрес)

,

Subnet Mask (Маска на подмрежата)

или

Default Gateway

(Шлюз по подразбиране)

.

6.

Докоснете първото поле, за да отворите клавиатура. Въведете правилните цифри за полето и

след това докоснете бутона

OK

.

Повторете процеса за всяко поле и след това докоснете бутона

Save (Запазване)

.