HP LaserJet Enterprise M605 series - Азбучен указател

background image

Азбучен указател

А

акустични спецификации 21

Б

безжичен сървър за печат

номер на част 40

бутон вкл./изкл.

местоположение 2

Бутон Вписване

местоположение 5

Бутон Заспиване

местоположение 5

Бутон Избор на език

местоположение 5

Бутон Мрежа

местоположение 5

бутон на захранването

местоположение 2

Бутон Начален екран

местоположение 4, 5

Бутон Обновяване

местоположение 5

Бутон Отписване

местоположение 5

Бутон Помощ

местоположение 4, 5

Бутон Стоп

местоположение 4, 5

В

Вграден уеб сървър

отваряне 77

промяна на името на

принтера 77

промяна на настройките за

защита 77

вграден уеб сървър (EWS)

функции 68

Вграден уеб сървър (EWS)

задаване на пароли 81

мрежова връзка 68

вграден уеб сървър (EWS) на HP

функции 68

Вграден уеб сървър (EWS) на HP

мрежова връзка 68

вграден уеб сървър на HP

инструменти за отстраняване на

проблеми 71

настройки за защита 72, 73

настройки за печат 71

обща конфигурация 70

промяна на настройките за

защита 77

списък с други връзки 74

страници с информация 69

уеб услуги на HP 72

Вграден уеб сървър на HP

отваряне 77

промяна на името на

принтера 77

видове хартия

избор (Mac) 57

избор (Windows) 54

Високоскоростен USB 2.0 порт за

печат

местоположение 4

връзка към захранването

местоположение 3

входната тава с висока

производителност за 1500 листа

номер на част 40

възстановяване на фабричните

настройки 92

Д

двустранен

ръчно (Mac) 56

двустранен печат

Mac 56

Windows 53

настройки (Windows) 53

двустранно печатане

Mac 56

Директно безжично отпечатване

62

дуплекс (двустранен печат)

настройки (Windows) 53

дуплексен печат

ръчно (Windows) 53

дуплексен печат (двустранен)

Windows 53

Е

електрически спецификации 21

етикети

печат (Windows) 54

З

задания, съхранени

изтриване 61

печат 60

създаване (Windows) 58

Задания, съхранени

Mac настройки 60

задно изходно отделение

отстраняване на засядания

107

Заключване

контролера 83

зареждане

на хартия в тава 2 и в тави за

500 листа 29

хартия в тава 1 26

заседнала хартия

местоположение 98

BGWW

Азбучен указател 129

background image

засядания 101

автоматична навигация 99

задно изходно отделение 107

изходно отделение 112

местоположения 98

нагревателен елемент 107

област на тонер касета 103

подаващо устройство за

пликове 114

причини за 99

стойка за листове 116

Тава 1 99

Тава 2 100

тава HCI 101

тава за 1500 листа 101

тави за 500 листа 100

телбод 118

устройство за двустранен

печат 112

устройство за подреждане

118

защита

шифрован твърд диск 83

И

изисквания към браузъра

вграден уеб сървър на HP 68

изисквания към уеб браузъра

вграден уеб сървър на HP 68

изразходване на енергия

1 ват или по-малко 84

изтриване

съхранени задания 61

изходни отделения

местоположение 2

изходно отделение

отстраняване на засядания

112

инструменти за отстраняване на

проблеми

вграден уеб сървър на HP 71

интерфейсни портове

местоположение 4

К

кабелен канал за интегриране на

хардуер (HIP)

местоположение 3

касета

номер на поръчка 49

касета със скоби за телбод

номер на част 49

подмяна 49

касети

номера на поръчка 44

смяна 44

касети с елементи за подвързване

номера на части 42

качване на файлове, Mac 75

клавиатура

местоположение 2

комплекти за техническо

обслужване

номера на части 42

консумативи

използване при ниско ниво 94

настройки за праг на ниско

ниво 94

номера на части 42

подмяна на касета със скоби за

телбод 49

поръчване 40

смяна на тонер касети 44

състояние, преглед с помощта

на HP Utility за Mac 75

консумация на енергия,

оптимизиране 84

контролен панел

местоположение 2

местоположение на функции

4, 5

помощ 91

контролер

местоположение 3

Л

локална мрежа (LAN)

местоположение 4

М

маска на подмрежа 78

медия за печат

зареждане в тава 1 26

мобилен печат

устройства с Android 64

мобилен печат, поддържан

софтуер 12

мощност

консумирана 21

мрежа

име на принтер, промяна 77

настройки, преглед 77

настройки, промяна 77

мрежи

HP Web Jetadmin 86

IPv4 адрес 78

IPv6 адрес 79

маска на подмрежата 78

поддържани 8

шлюз по подразбиране 78

Н

нагревателен елемент

отстраняване на засядания

107

настройки

възстановяване на фабрични

92

настройки за защита

вграден уеб сървър на HP 72,

73

настройки за печат

вграден уеб сървър на HP 71

настройки на драйвера за Mac

съхраняване на задания 60

настройки на режим дуплекс за

мрежата, смяна на 79

настройки на скоростта на

връзката в мрежата, смяна на

79

номера на части

касети с елементи за

подвързване 42

консумативи 42

принадлежности 40

резервни части 42

тонер касети 42

номер на продукт

местоположение 3

няколко страници на лист

печат (Mac) 57

печат (Windows) 54

О

област на тонер касета

отстраняване на засядания

103

обща конфигурация

вграден уеб сървър на HP 70

130 Азбучен указател

BGWW

background image

онлайн поддръжка 90

онлайн помощ, контролен панел

91

отделения, изходни

местоположение 2

отстраняване на неизправности

засядания 99

кабелна мрежа 126

проблеми при подаването на

хартия 96

проблеми с мрежата 126

П

памет

включена 8

печат

от USB устройства с памет 65

съхранени задания 60

печат, двустранен

настройки (Windows) 53

печат от двете страни

Mac 56

Windows 53

ръчно, Windows 53

пликове

зареждане в тава 1 26

ориентация 28

пликове, зареждане 37

подаващо устройство за пликове

номер на част 40

отстраняване на засядания

114

подаващо устройство за пликове,

зареждане 37

поддръжка

онлайн 90

поддръжка на клиенти

онлайн 90

поддържани драйвери 10

поддържани драйвери за печат

10

поддържани операционни

системи 10

подмяна

касета със скоби за телбод 49

подставка

номер на част 40

помощ, контролен панел 91

портове

местоположение 4

поръчване

консумативи и

принадлежности 40

почистване

път на хартията 122

принадлежности

номера на части 40

поръчване 40

проблеми с поемането на хартия

разрешаване 96

Проверка на състоянието на тонер

касетата 122

прозрачни фолиа

печат (Windows) 54

Р

размери, продукт 12

резервни части

номера на части 42

ръчно двустранно

Mac 56

Windows 53

С

сериен номер

местоположение 3

системни изисквания

вграден уеб сървър на HP 68

скоби в телбод

отстраняване на засядания

118

скорост, оптимизиране 84

слот за защитна ключалка

местоположение 4

смяна на печатащи касети 44

софтуер

HP Utility 75

Софтуер HP ePrint 63

специална хартия

печат (Windows) 54

спецификации

електрически и акустични 21

списък с други връзки

вграден уеб сървър на HP 74

спящ режим 84

стойка за листове

отстраняване на засядания

116

стойка за хартия с няколко

отделения

номер на част 40

страници в минута 8

страници на лист

избиране (Mac) 57

избиране (Windows) 54

страници с информация

вграден уеб сървър на HP 69

състояние

HP Utility, Mac 75

състояние на консумативите 122

състояние на продукта 4, 5

съхранени задания

изтриване 61

отпечатване 60

създаване (Mac) 60

създаване (Windows) 58

съхраняване, задания

настройки за Mac 60

съхраняване на задания

с Windows 58

Т

Тава 1

ориентация на хартия 28

отстраняване на засядания 99

Тава 2

отстраняване на засядания

100

Тава 2 и тави за 500 листа

зареждане 29

Тава 2 и тавите за 500 листа

ориентация на хартия 31

тава HCI

отстраняване на засядания

101

тава за 1500 листа

отстраняване на засядания

101

тава за 500 листа

отстраняване на засядания

100

тава за нестандартна медия

номер на част 40

ориентация на хартия 36

тава за нестандартна медия,

зареждане 34

тава с висока производителност,

зареждане 32

BGWW

Азбучен указател 131

background image

тави

включени 8

капацитет 8

местоположение 2

тави за 500 листа хартия

номера на части 40

тави за хартия

номера на части 40

твърд диск

номер на част 40

твърди дискове

шифровани 83

тегло, продукт 12

телбод

отстраняване на засядания

118

техническа поддръжка

онлайн 90

тонер касета

използване при ниско ниво 94

настройки за праг на ниско

ниво 94

тонер касети

номера на поръчка 44

номера на части 42

смяна 44

У

уеб сайтове

HP Web Jetadmin, изтегляне 86

Уеб сайтове

за поддръжка на клиенти 90

уеб услуги на HP

разрешаване 72

управление на мрежа 77

устройства с Android

печат от 64

устройство NFC

номер на част 40

устройство за двустранен печат

местоположение 3

номер на част 40

отстраняване на засядания

112

устройство за подвързване/

сортиране

номер на част 40

устройство за подреждане

отстраняване на засядания

118

устройство за сортиране

номер на част 40

Ф

факс порт

местоположение 4

фърмуер

актуализиране, Mac 76

Х

хартия

зареждане в тава 1 26

зареждане в тава 2 и в тави за

500 листа 29

засядания 99

избиране 123

ориентация в тава 2 и тавите за

500 листа 31

ориентация в тава за

нестандартна медия 36

ориентация Тава 1 28

хартия, поръчване 40

Ш

шлюз, настройка по

подразбиране 78

шлюз по подразбиране,

настройка 78

шрифтове

качване, Mac 75

A

AirPrint 64

B

Bonjour

разпознаване 68

D

DIMM

номера на части 40

E

Ethernet (RJ-45)

местоположение 4

Explorer, поддържани версии

вграден уеб сървър на HP 68

H

HIP (кабелен канал за интегриране

на хардуер)

местоположение 3

HP Customer Care (Поддръжка на

клиенти на HP) 90

HP ePrint 62

HP Utility 75

HP Utility, OS X 75

HP Utility за Mac

Bonjour 75

функции 75

HP Web Jetadmin 86

I

Internet Explorer, поддържани

версии

вграден уеб сървър на HP 68

IPsec 81

IP Security 81

IPv4 IP адрес 78

IPv6 IP адрес 79

J

Jetadmin, HP Web 86

L

LAN порт

местоположение 4

N

Near Field Communication printing

(Отпечатване чрез комуникация

на близки разстояния) 62

Netscape Navigator, поддържани

версии

вграден уеб сървър на HP 68

NFC отпечатване 62

O

OS X

HP Utility 75

R

RJ-45 порт

местоположение 4

S

Sign In (Вписване)

контролен панел 82

132 Азбучен указател

BGWW

background image

T

TCP/IP

ръчно конфигуриране на

параметрите на IPv4 78

ръчно конфигуриране на

параметрите на IPv6 79

U

USB печатане с лесен достъп 65

USB порт

местоположение 4

разрешаване на 65

USB портове, допълнителни

номер на част 40

USB устройства с памет

печат от 65

BGWW

Азбучен указател 133

background image

134 Азбучен указател

BGWW

background image
background image

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*E6B67-90938*

*E6B67-90938*

E6B67-90938