Помощ HP LaserJet Enterprise M605 series

background image

Ръководство за потребителя

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Ръководство за потребителя

background image

Авторски права и лиценз

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Възпроизвеждане, адаптация или превод

без предварително писмено разрешение е

забранено, освен каквото е разрешено

според авторските права.

Информацията, която се съдържа вътре е

обект на промяна без забележка.

Единствените гаранции на продуктите HP и

услуги са посочени в дадените декларации

за гаранция, придружаващи такива

продукти и услуги. Нищо в тях не трябва да

бъде тълкувано като съставна част на

допълнителна гаранция. HP не носят

отговорност за технически или редакторски

грешки или съдържащи се вътре пропуски.

Част номер: E6B67-90938

Edition 1, 4/2015

Търговски марки

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

и

PostScript

®

са търговски марки на Adobe

Systems Incorporated.

Apple и логото на Apple са търговски марки

на Apple Computer, Inc., регистрирани в САЩ

и други страни/региони. iPod е търговска

марка на Apple Computer, Inc. iPod се

използва само с юридическа цел или за

копиране, упълномощено от притежателя

на правата. Не крадете музика.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP и

Windows Vista® са регистрирани в САЩ

търговски марки на Microsoft Corporation.

UNIX

®

е регистрирана търговска марка на The

Open Group.

background image

Съдържание

1 Обща информация за продукта ................................................................................................................... 1

Изгледи на устройството ..................................................................................................................................... 1

Изглед на продукта отпред .............................................................................................................. 2
Изглед на продукта отзад ................................................................................................................ 3
Интерфейсни портове ....................................................................................................................... 4
Изглед на контролен панел (4-редов контролен панел, само при модели n и dn) .................... 4
Изглед на контролен панел (сензорен контролен панел, само при модели x) ........................... 5

Спецификации на продукта ................................................................................................................................ 8

Технически спецификации ............................................................................................................... 8
Поддържани операционни системи .............................................................................................. 10
Мобилни решения за печат ............................................................................................................ 12
Размери на продукта ....................................................................................................................... 12

Размерите на продуктите в продажба ....................................................................... 13
Размери на входните и изходните принадлежности ................................................ 15
Размери на примерни комбинации на продукта с допълнителни
принадлежности ........................................................................................................... 18

Комбинация едно ........................................................................................ 19
Комбинация две .......................................................................................... 19
Комбинация три .......................................................................................... 20

Консумирана мощност, електрически спецификации и акустично излъчване ........................ 21
Диапазон на работна среда ............................................................................................................ 22

Хардуерна настройка на продукта и инсталиране на софтуера .................................................................. 23

2 Тави за хартия ............................................................................................................................................ 25

Зареждане на тава 1 .......................................................................................................................................... 26

Въведение ........................................................................................................................................ 26
Ориентация на хартията в тава 1 ................................................................................................... 28

Зареждане на Тава 2 и на тави за 500 листа ................................................................................................... 29

Въведение ........................................................................................................................................ 29
Ориентация на хартия в тава 2 и тавите за 500 листа ................................................................. 31

Зареждане на допълнителна тава с висока производителност за 1500 листа .......................................... 32

Въведение ........................................................................................................................................ 32

BGWW

iii

background image

Заредете тавата ............................................................................................................................... 32

Заредете допълнителната тава за медия с нестандартен размер ............................................................... 34

Въведение ........................................................................................................................................ 34
Конфигуриране на продукта за тава за нестандартна медия .................................................... 34
Зареждане на хартия в тавата за нестандартна медия .............................................................. 35
Ориентация на хартия в тава за нестандартна медия ................................................................. 36

Зареждане на пликове ...................................................................................................................................... 37

Въведение ........................................................................................................................................ 37
Ориентация на плик ........................................................................................................................ 38

3 Консумативи, принадлежности и части ...................................................................................................... 39

Поръчване на консумативи, принадлежности и части .................................................................................. 40

Поръчване ........................................................................................................................................ 40
Консумативи и принадлежности ................................................................................................... 40
Части за самостоятелен ремонт от клиента .................................................................................. 42

Смяна на тонер касетите ................................................................................................................................... 44

Въведение ........................................................................................................................................ 44
Информация за тонер касетата ..................................................................................................... 44
Отстранете и подменете касетата ................................................................................................. 45

Подмяна на касета със скоби за телбод .......................................................................................................... 49

Въведение ........................................................................................................................................ 49
Отстранете и подменете касетата със скоби за телбод .............................................................. 49

4 Печат ......................................................................................................................................................... 51

Задачи за печат (Windows) ................................................................................................................................ 52

Как се печата (Windows) .................................................................................................................. 52
Автоматичен двустранен печат (Windows) ................................................................................... 53
Ръчен двустранен печат (Windows) ............................................................................................... 53
Отпечатване на няколко страници на лист (Windows) ................................................................ 54
Избор на вида на хартията (Windows) ........................................................................................... 54
Допълнителни задачи за печат ..................................................................................................... 55

Задачи за печат (Mac OS X) ................................................................................................................................ 56

Как се печата (Mac OS X) .................................................................................................................. 56
Автоматичен двустранен печат (Mac OS X) ................................................................................... 56
Ръчен двустранен печат (Mac OS X) ............................................................................................... 56
Отпечатване на няколко страници на лист (Mac OS X) ................................................................ 57
Избор на вида хартия (Mac OS X) .................................................................................................... 57
Допълнителни задачи за печат ..................................................................................................... 57

Съхранение на задания за печат в продукта за по-късно отпечатване ...................................................... 58

Въведение ........................................................................................................................................ 58
Създаване на съхранено задание (Windows) ................................................................................ 58

iv

BGWW

background image

Създаване на съхранено задание (OS X) ....................................................................................... 60
Отпечатване на съхранено задание .............................................................................................. 60
Изтриване на съхранено задание .................................................................................................. 61

Мобилен печат ................................................................................................................................................... 62

Въведение ........................................................................................................................................ 62
Директно безжично отпечатване и NFC отпечатване ................................................................. 62
HP ePrint чрез имейл ........................................................................................................................ 62
Софтуер HP ePrint ............................................................................................................................ 63
AirPrint ............................................................................................................................................... 64
Вградена функция за печат на Android ......................................................................................... 64

Печатане от USB порт ........................................................................................................................................ 65

Въведение ........................................................................................................................................ 65
Разрешаване на принтиране през USB порта ............................................................................... 65
Печатане на документи през USB .................................................................................................. 66

5 Управление на продукта ............................................................................................................................ 67

Разширена конфигурация чрез вградения уеб сървър на HP (EWS) ............................................................ 68

Въведение ........................................................................................................................................ 68
Как да получите достъп до вградения уеб сървър на HP (EWS) ................................................ 68
Функции на вградения уеб сървър на HP ..................................................................................... 69

Information (Информация) ........................................................................................... 69
Раздел General (Общи) .................................................................................................. 70
Раздел Print (Печат) ...................................................................................................... 71
Раздел Troubleshooting (Отстраняване на проблеми) .............................................. 71
Раздел Security (Защита) .............................................................................................. 72
Раздел HP Web Services (Уеб услуги на HP) ................................................................. 72
Networking (Работа в мрежа) раздел .......................................................................... 73
Списък Other Links (Други връзки) ............................................................................... 74

Разширена конфигурация с HP Utility за OS X ................................................................................................. 75

Отваряне на HP Utility ...................................................................................................................... 75
Функции на HP Utility ....................................................................................................................... 75

Конфигуриране на настройките на IP мрежа .................................................................................................. 77

Отказ от поделяне на принтера ..................................................................................................... 77
Преглед или промяна на мрежови настройки .............................................................................. 77
Промяна на името на принтера в мрежата ................................................................................... 77
Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv4 TCP/IP от контролния панел ........................... 78
Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv6 TCP/IP от контролния панел ........................... 79
Настройки на скоростта на връзката и режим дуплекс .............................................................. 79

Защитни функции на устройството ................................................................................................................. 81

Въведение ........................................................................................................................................ 81
Декларации за защитата ................................................................................................................ 81

BGWW

v

background image

IP Security .......................................................................................................................................... 81
Настройте или променете системната парола с помощта на вградения уеб сървър .............. 81
Впишете се в продукта. .................................................................................................................. 82
Поддръжка на шифроване: Защитени твърди дискове HP с висока производителност ....... 83
Заключване на контролера ............................................................................................................ 83

Настройки за икономична работа .................................................................................................................... 84

Въведение ........................................................................................................................................ 84
Печат с EconoMode ........................................................................................................................... 84
Настройте таймерът спящ режим и конфигурирайте продукта да използва мощност от
1 ват или по-малко .......................................................................................................................... 84

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 86
Актуализации на софтуера и фърмуера .......................................................................................................... 87

6 Решаване на проблеми ............................................................................................................................... 89

Поддръжка на потребителя ............................................................................................................................. 90
Система за помощ от контролния панел ......................................................................................................... 91
Възстановете фабричните стойности по подразбиране ............................................................................... 92

Въведение ........................................................................................................................................ 92
Възстановяване на фабричните настройки от контролния панел на продукта ....................... 92
Възстановете фабричните настройки от вградения уеб сървър на HP (само за продукти,
свързани в мрежа) ........................................................................................................................... 92

Съобщението "Cartridge is low" (Касетата е с ниско ниво) или "Cartridge is very low" (Касетата е с
много ниско ниво) ще се покаже на контролния панел на продукта .......................................................... 94

Промяна на настройките за "Много ниско ниво" .......................................................................... 94

За продукти с възможност за факс ............................................................................. 95

Order supplies (Поръчайте консумативи) ...................................................................................... 95

Продуктът не поема хартия или я подава грешно ......................................................................................... 96

Въведение ........................................................................................................................................ 96
Продуктът не поема хартия ........................................................................................................... 96
Продуктът поема няколко листа хартия ...................................................................................... 96

Отстраняване на заседнала хартия ................................................................................................................. 97

Въведение ........................................................................................................................................ 97
Местоположения на засядане ........................................................................................................ 98
Автоматична навигация за изчистване на засядания .................................................................. 99
Хартията засяда често или многократно? .................................................................................... 99
Изчистване на заседнала хартия в тава 1 ..................................................................................... 99
Изчистване на заседнала хартия в тава 2 и в тави за 500 листа .............................................. 100
Изчистване на заседнала хартия в допълнителна тава с висока производителност за
1500 листа хартия ......................................................................................................................... 101
Изчистване на заседнала хартия в областта на тонер касета .................................................. 103
Изчистване на заседнала хартия в задното изходно отделение ............................................. 107

vi

BGWW

background image

Изчистване на заседнала хартия в областта на нагревателния елемент ............................... 107
Изчистване на заседнала хартия в изходното отделение ........................................................ 112
Изчистване на заседнала хартия в устройството за двустранен печат .................................. 112
Изчистване на заседнала хартия в подаващо устройство за пликове .................................... 114
Изчистване на заседнала хартия в стойка за листове с 5 отделения ...................................... 116
Изчистване на засядания в устройството за подреждане или подреждане/телбод ............ 118

Изчистване на заседнала хартия в устройството за подреждане или
подреждане/телбод ................................................................................................... 118
Изчистване на заседнали скоби в устройството за подреждане/телбод ............ 119

Подобряване на качеството на печат ............................................................................................................ 121

Въведение ...................................................................................................................................... 121
Печатайте от друга софтуерна програма ................................................................................... 121
Проверка на настройката за тип хартия на заданието за печат .............................................. 121

Проверка на настройката за вида на хартията (Windows) ...................................... 121
Проверка на вида хартия (Mac OS X) ......................................................................... 121

Проверка на състоянието на тонер касетата ............................................................................. 122
Почистване на продукта ............................................................................................................... 122

Печат на почистваща страница ................................................................................. 122

Визуална проверка на тонер касетата ........................................................................................ 123
Проверка на хартията и средата за печат .................................................................................. 123

Стъпка едно: Използване на хартия, която отговаря на спецификациите на HP 123
Стъпка две: Проверка на околната среда ................................................................ 123
Стъпка три: Настройка на подравняването на отделните тави ............................. 124

Опитайте друг драйвер за печат .................................................................................................. 124

Разрешаване на проблеми с кабелната мрежа ............................................................................................ 126

Въведение ...................................................................................................................................... 126
Лоша физическа връзка ............................................................................................................... 126
Компютърът използва за принтера грешен IP адрес ................................................................ 126
Компютърът не може да комуникира с устройството ............................................................... 126
Продуктът използва неправилни настройки за връзка и дуплекс за мрежата ...................... 127
Нови приложни програми може да са довели до проблеми със съвместимостта ................. 127
Вашият компютър или работна станция са неправилно настроени ........................................ 127
Продуктът е забранен или други мрежови настройки са неправилни .................................... 127

Азбучен указател ........................................................................................................................................ 129

BGWW

vii

background image

viii

BGWW

background image

1